Zorg

Zorg voor en door Amsterdammers

Waar staat de ChristenUnie voor?


De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde. Open en respectvol. Eén van de kenmerken van de samenleving van nu is dat bijna iedereen deel uit maakt van één of meerdere netwerken van mensen, zoals gezinnen, klassen in scholen, vriendengroepen, de straat en de buurt, online netwerken en sociale media. Tegelijkertijd is er sprake van toenemend individualisme, eenzaamheid, polarisatie en er zijn mensen die niet mee kunnen komen.
We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen achter de rug waardoor Amsterdammers veel meer dan vroeger zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning. Dit heeft geleid tot teleurstelling en zorgen. Er zijn ook mensen tussen wal en schip beland. De ChristenUnie blijft inzetten op een participatiesamenleving; het is belangrijk dat mensen elkaar als het kan helpen en voor elkaar zorgen. Tegelijk moet de gemeente zorgen voor passende ondersteuning en hulp aan mensen, die het niet op eigen kracht redden.

De ChristenUnie erkent de enorme inzet van de goedwillende Amsterdammer en beseft dat de overheid nooit zal kunnen wat zij doen. Helpen om niet. Helpen enkel uit liefde. De taak van de overheid is de liefde van de Amsterdammers voor hun medemens te ondersteunen, verder te helpen, aan te vullen en te stimuleren. Vrijwillige hulp is geen aanvulling op professionele hulp. Het is andersom. Op de eerste plaats komt de hulp van mens tot mens. Dat betekent overigens niet dat de problemen worden afgeschoven op vrijwilligers. Veel zorg zal verleend moeten worden door professionals. Dat geldt zeker voor specialistische zorg, maar ook voor zorg aan mensen zonder familie of netwerk. Juist in onze stad zijn veel mensen zonder een netwerk en moeten we extra op deze mensen toezien.

De ChristenUnie wil in Amsterdam bijdragen aan een samenleving waarin iedereen er toe doet en meedoet. De gemeente heeft in de afgelopen periode veel meer taken gekregen en dus een grote verantwoordelijkheid als het gaat om de zorg voor kinderen, jongeren, ouderen en kwetsbare inwoners. Niet alles in dit proces is goed gegaan, maar de ChristenUnie steunt de decentralisatie omdat het goed is om een samenhangend zorg- en preventieaanbod zo dicht mogelijk bij onze bewoners te organiseren.
De ChristenUnie wil de inkoop voor jeugdzorg, WMO en beschermd wonen integraal gaan organiseren. Dus één contract voor alle domeinen om te benadrukken dat Amsterdam uitgaat van de leefwereld van mensen en niet van de wettelijke kaders.
Uitgangspunt van de ChristenUnie is dat elk mens waardevol is en dat die waarde niet afhangt van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, mee te doen, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen wanneer dat nodig is.1.1 Volksgezondheid

Gezondheid is van invloed op prestaties op school, op het werk en in de maatschappij. Een gezonde leefstijl is allereerst een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar gaat ook de maatschappij aan. Door te investeren in preventie zorgen we ervoor dat mensen (langer) gezond blijven. Wij willen dat jongeren gezond en vrij van verslaving opgroeien.
De gemeente is verantwoordelijk voor de instandhouding van de (regionale) gezondheidsdienst (GGD) en daarmee voor het uitvoeren van taken op het gebied van de publieke gezondheidszorg. De levensverwachting van inwoners verschilt regelmatig per wijk. De ChristenUnie maakt zich daar zorgen over en zet zich in om deze verschillen tegen te gaan.

● In alle wijken wordt er (op maat) voor jong en oud ingezet op preventie in de vorm van leefstijlverbetering en waar nodig, verbetering van de inrichting van de omgeving.
● De gemeente gaat door met het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG).
● De gemeente heeft voor het ontwikkelen van het lokale gezondheidsbeleid en voor het bepalen van prioriteiten, verschillende wijkgezondheidsprofielen opgesteld.


1.2 Zorg voor kwetsbare inwoners

De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij is georganiseerd. Zorg op een menselijke schaal en met een menselijk gezicht.
In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening binnen de kerken. Kerken pakken steeds vaker maatschappelijke taken op. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds respect en afspraken om versterking van de contacten tussen overheid, moskeeën en kerken (diaconieën).
De komende tijd zal de gemeente vol moeten inzetten op het weghalen van de schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. De ChristenUnie wil dat er gedacht wordt vanuit de zorgvraag van Amsterdammers. Een keukentafelgesprek wordt een gesprek waarin de zorgvrager zelf aangeeft wat hij of zij nodig heeft, welke richting van hulpverlening wordt ingezet, wie kan helpen en ondersteunen bij het vinden van verbeterde levensomstandigheden. Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers (bijvoorbeeld in (sociale) wijkteams en keukentafelgesprekken) krijgen mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, WMO-voorzieningen en jeugdhulp. Alleen dan wordt integraal indiceren mogelijk;

● Bij aanvragen van bewoners voor ondersteuning door de gemeente wordt een gesprek gevoerd met de aanvrager, samen met andere gezinsleden, mantelzorgers of een onafhankelijke cliëntondersteuner; met name Amsterdammers met een licht verstandelijke beperking verdienen extra ondersteuning.
● Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor zowel WMO, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid enz.
● De aanvrager wordt indien gewenst actief ondersteund door een onafhankelijke adviseur bij het formuleren van een hulpvraag en bij het kiezen van de juiste oplossingen.
● Een persoonsgebonden budget (PGB) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat het PGB-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijkheid om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
● Er is structureel overleg tussen religieuze instellingen en de gemeente om deze een volwaardige plaats te geven in de sociale structuren van de gemeente.
● (Zorg-)middelen worden meer gedeeld of hergebruikt zoals bijvoorbeeld scootmobielen.
● De gemeente werkt in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams aan de aanpak van laaggeletterdheid.

Personen met verward gedrag
Het aantal meldingen over personen met verward gedrag op straat neemt toe. Er zijn veel minder GGZ-bedden en problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen horen in ieder geval niet thuis in een politiecel, ze verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.
● Samen met de GGZ zijn afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe sociale netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ;
● De gemeente zet, in het kader van het hervinden van de eigen kracht, in op zelfhulpgroepen voor mensen met verward gedrag en op de beschikbaarheid van woonruimte;
● De politie, de GGZ, de Spoedeisende Hulp-afdeling van het ziekenhuis en de wijkteams hebben afspraken gemaakt over wat te doen bij het aantreffen van mensen met verward gedrag. Voorkomen wordt dat deze mensen in een politiecel terecht komen.
● De gemeente Amsterdam gaat door met de inzet van psycholances voor het vervoer van verwarde personen.
● We investeren in beschermd wonen en in de zorg voor mensen met GGZ-problematiek die thuis wonen: 24/7 ambulante psychische zorg in de wijk, inloophuizen en time-out voorzieningen voor kortdurende opname.

Mantelzorgers & vrijwilligers
Dagbesteding en tijdelijk vervangende zorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.
● De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
● Er is een ruim aanbod in mantelzorgondersteuning, waaronder een respijtvoorziening.
● De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning en blijft actief op zoek gaan naar mantelzorgers die nog niet in beeld zijn van de gemeente.
● De gemeente faciliteert de coördinatie van informele zorg.
● Vrijwilligers kunnen, indien nodig, een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verkrijgen.

Iedereen telt mee en doet mee
In de afgelopen periode is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd, mede dankzij inspanningen van de ChristenUnie. Een inclusieve samenleving is daardoor dichterbij gekomen. Maar de ChristenUnie wil verder. Mensen met een beperking moeten mee kunnen doen. Ook daarvoor wil de ChristenUnie zich vol inzetten. Om die reden wil de ChristenUnie een inclusieagenda opstellen voor Amsterdam om zo werkelijke stappen te maken naar de inclusieve samenleving. De gemeente zorgt dat haar gebouwen, voorzieningen en website goed toegankelijk zijn voor alle inwoners.
● De openbare ruimte en het openbaar vervoer zijn op zo’n manier ingericht dat mensen met een beperking zich thuis voelen in Amsterdam en zich er zelfstandig kunnen redden.
● De gemeente werkt aan het ontwikkelen én uitvoeren van een lokale inclusie-agenda. De doelgroep is hier actief bij betrokken.
● Er komt een campagne om de acceptatie van handicaps en beperkingen te bevorderen, zoals de initiatieven van Dutch Platform Leave No One Behind om het bedrijfsleven bij deze acceptatie te betrekken
● Gemeentelijke evenementen zijn toegankelijk voor bezoekers met een beperking. Bij alle vergunde evenementen wordt verwacht dat zij op hun website duidelijk aangeven wat de voorzieningen zijn voor bezoekers met een beperking.
● Amsterdam vergroot de mogelijkheden om kinderen met een beperking te laten sporten.

Langer zelfstandig
Steeds meer mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Woningen moeten dus geschikt zijn voor ouderen en mensen met een beperking. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Amsterdam daarin, samen met woningeigenaren en woningcoöperaties een grote verantwoordelijkheid heeft. Niet alleen woningen maar ook de openbare ruimte moet toegankelijk en veilig zijn en uitnodigen tot ontmoeting en activiteiten. Het sluiten en centreren van voorzieningen is voor de ChristenUnie dan ook een punt van zorg en aandacht.
● Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken van hun woning.
● De gemeente biedt de Blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen.
● Er zijn afspraken gemaakt met woningcorporaties om woningen geschikt te maken voor bewoners die zware zorg nodig hebben.
● Er zijn voldoende aangepaste zorgwoningen, ook voor de groep jongvolwassenen met een psychiatrische achtergrond.

Ouderen
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan de opbouw en het functioneren van de samenleving zoals die nu is. Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Maar vaak ontstaat door lichamelijke of geestelijke klachten een verminderde mobiliteit. Eenzaamheid wordt zo een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om eenzaamheid te bestrijden.
● Voorzieningen met een sociale functie blijven open in overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen, bijvoorbeeld door zelfbeheer.
● Sport en bewegen voor ouderen is een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
● Ouderen boven de 80 jaar krijgen standaard een bezoek van het wijkteam of welzijnsorganisaties om (verborgen) problemen, zoals eenzaamheidsproblematiek op te sporen.
● Zingeving is bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties.
● Amsterdam is een dementievriendelijke gemeente.
● De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
● Samen met de bibliotheek of wijksteunpunt wordt een cursus aangeboden om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.

Verslaving
Mensen zijn te waardevol om zich te verliezen in verslavingen. De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en (soft)drugs, maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk. De risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot.
● Voorlichting op universiteiten, scholen en bij feesten zijn vooral gericht op preventie en ontmoediging. In de tweede plaats komt het veilig gebruik en controle ervan aan bod.

Opvangvoorzieningen
De gemeente heeft de verplichting mensen die door wat voor oorzaak dan ook geen dak boven het hoofd hebben, opvang te bieden. Opvang heeft als doel te voorzien in basisbehoeften, mensen tot rust te laten komen en vervolgens te begeleiden naar noodzakelijke hulp en uiteindelijk weer naar zelfstandigheid.
● Er is voldoende en adequate opvang voor dak- en thuislozen. Niemand in Amsterdam slaapt buiten zijn/haar wil op straat.
● Opvang is zo kort en zo sober mogelijk; cliënten worden zo mogelijk verplicht via een hulptraject stappen te zetten om het eigen leven weer zelfstandig op te pakken.
● Jongeren en gezinnen in de opvang krijgen speciale aandacht. Opvangplekken voor moeders met minderjarige kinderen zijn dag en nacht beschikbaar.
● De gemeente zorgt voor (eventueel tijdelijke) woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.
● Co-housinginitiatieven waarin maatschappelijk betrokken Amsterdammers wonen met (sociaal) kwetsbare Amsterdammers zoals bijvoorbeeld de diverse woongemeenschappen van Stichting Timon, krijgen de ruimte en steun van de gemeente.

1.3 Zorg voor vluchtelingen

Amsterdam is verantwoordelijk voor een goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons er van bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij.
Essentieel is het stimuleren van de zelfredzaamheid en zelfregie van vluchtelingen en ongedocumenteerden. Door (vrijwilligers-)werk, cursussen en trainingen werken mensen aan hun zelfstandigheid, gericht op hun toekomst hier in Nederland of in land van herkomst.

De ChristenUnie pleit voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Het percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet afmaakt is hoog.

De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen en tegelijkertijd bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt. Dit kan door (tijdelijk) extra huisvesting te realiseren bijvoorbeeld door het verbouwen van kantoorpanden tot woningen. De gemeente dient hier zo nodig actief het gesprek over aan te gaan met het provinciebestuur. ‘Asielzoekerwijken’ of ‘vluchtelingenflats’ zijn absoluut onwenselijk, daarom is spreiding belangrijk.
Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk de taal leren, deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de grondwet leidend is en dat zij de Nederlandse normen en waarden en ongeschreven regels van de Nederlandse samenleving leren kennen.

De ChristenUnie vindt dat iedereen recht heeft op onderdak. Dat geldt ook voor uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen. Zolang de buitenschuldregeling onvoldoende werkt of landen van herkomst onvoldoende meewerken aan terugkeer mogen uitgeprocedeerden daar niet de dupe van zijn. De gemeente heeft op basis van artikel 93 en 94 van de Grondwet zorgplicht en moet minimale opvang (bed, bad en brood) bieden, ook wanneer de landelijke regeling hiervoor is stopgezet. Overdag horen deze mensen niet op straat te zwerven; initiatieven voor scholing en vrijwilligerswerk worden aangemoedigd.

● De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het, verspreiden over de wijken, huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd. Hierbij wordt nadrukkelijk gekeken naar co-housing zoals in de Riekerhaven gebeurt.
● Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd.
● Voor AMV’ers wordt er in overleg met het COA en het lokale onderwijs een voorschoolprogramma op de opvanglocatie gestart. De gemeente steunt (financieel) maatjesprojecten, omdat die bijdragen aan de kennismaking met onze waarden, cultuur en taal.
● De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt hen uit statushouders in dienst te nemen. Initiatieven om dit te stimuleren, zoals NewBees en TakeCareBnB worden ondersteund.
● De gemeente zorgt voor tenminste bed, bad en brood voor uitgeprocedeerde asielzoekers of ongedocumenteerden zolang ze (nog) in Nederland zijn. Daarnaast gaat de gemeente in overleg met maatschappelijke organisaties als het Leger des Heils en Vluchtelingenwerk in overleg om te zoeken naar een duurzame invulling van begeleiding en vangnet voor deze doelgroep. Dit resulteert in een betaalbaar actieplan. Voorbeeld van betaalbare huisvesting voor ongedocumenteerden is Stichting Noodzaak, die leegstaande gebouwen verhuurd.
● Gemeentebesturen maken, in samenspraak met alle stakeholders (COA, IND, Vluchtelingenwerk, maatschappelijke organisaties, scholen, kerken en bedrijfsleven), een lokaal beleidsplan voor snelle en efficiënte integratie van nieuwkomers.
● Amsterdam blijft speciaal inzetten op de integratie van Eritreeërs en onderzoekt of er andere groepen zijn waarbij de integratie problematisch verloopt.