Gezin, jeugd en onderwijs

Gezin, jeugd en onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Amsterdam moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben die zoveel mogelijk dicht bij huis en school kunnen krijgen en dat de zorg past bij de identiteit van het gezin.

3.1 Zorg voor kinderen en jongeren

Investeren in gezinnen Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle gezinssituaties. De ChristenUnie wil dat stellen met kinderen kennis en kunde aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de geboortezorg niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via verloskundigen, consultatiebureaus en OuderKindTeams aan te bieden.

In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. Voor kinderen is de echtscheiding van hun ouders vaak bijzonder ingrijpend. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Meer aandacht in de prenatale voorlichting voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.
● Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Amsterdam, maar daarnaast ook op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is;
● Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning zijn laagdrempelig beschikbaar.
● Extra inzet op initiatieven waarin ouders andere ouders ondersteunen, sprekende voorbeelden zijn Home-Start en de Family Factory.

Effectieve gezinsondersteuning
Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Er moet verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Want ouders en kinderen zijn erbij gebaat als er op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Zo licht of zo zwaar als nodig is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals een plan maakt, waarbij de eigen kracht en de netwerken van gezinnen wordt ingezet en versterkt. Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk om de zorg dichtbij plekken te organiseren waar kinderen verblijven. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. De ChristenUnie pleit ervoor expertise in de kinderopvang of school te halen. Zo wordt ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met de zorgen over een kind, samen met de ouder(s), terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt.

De ChristenUnie wil extra investeren in Amsterdamse pleeggezinnen, gezinshuizen en steungezinnen om het aantal uithuisplaatsingen en opvang in instellingen terug te dringen en zwaardere hulpverleningstrajecten te voorkomen.
● Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
● Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij de identiteit.
● Ouders/gezinnen worden actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
● Kinderen, jongeren, ouders en scholen zijn betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp.
● Jongeren die mantelzorger zijn worden optimaal ondersteund vanuit de WMO, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
● Extra zorg voor kinderen die met hun moeder in de vrouwenopvang verblijven.
● Voor zwerfjongeren is er opvang en begeleiding, en zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.
● De gemeente biedt tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding. Vaders worden, indien mogelijk, hierbij nauw betrokken.
● De gemeente ondersteunt de werving van pleegouders, zodat kinderen, als dat wenselijk is opgevangen kunnen worden in hun eigen omgeving.
● Om gezondheidsproblemen tegen te gaan en het (sociaal) welzijn te bevorderen, heeft ieder kind de mogelijkheid om te sporten via o.m. het Jeugdsportfonds Amsterdam.
● Zorgprofessionals en politici bundelen hun krachten om de eerste 1001 kritieke dagen van een kind zo goed mogelijk te laten verlopen.
● Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen leren bewust en veilig omgaan met internet en sociale media.
● Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
● De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn, om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling. Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Amsterdam. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang direct beschikbaar zijn. Opvang het liefst op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.
● Al bij de zwangerschap vindt er screening plaats op hoog risicosituaties.
● Consultatiebureaus (CJG/JGZ) bieden begeleiding in het omgaan met huilgedrag van baby’s.
● De ChristenUnie zet zich in voor een aanpak kindermishandeling waarin aandacht is voor preventie en voor het versterken van de interactie tussen kind, verloskunde, onderwijs, wijkteam en Veilig Thuis.

3.2 Onderwijs

Voor Amsterdamse kinderen en jongeren is de school een belangrijke plek. Het is een plek waar ze zich cognitief en sociaal ontwikkelen in een veilige omgeving en waar ze andere kinderen en jongeren ontmoeten. We willen dat onze kinderen het beste onderwijs krijgen. Grote waardering is er voor docenten en medewerkers in de kinderopvang die een grote rol hebben in de vorming en toekomst van de jonge Amsterdammers.

Onderwijsvrijheid
De ChristenUnie is voor de vrijheid van onderwijs. De gemeente moet de diversiteit van scholen op levensbeschouwelijke en pedagogische gronden respecteren. Ouders moeten, vanuit hun verantwoordelijkheid voor de opvoeding van hun kinderen, kunnen kiezen voor een school die aansluit bij de eigen waarden, identiteit en idealen.
Al het onderwijs is bijzonder. De scholen in Amsterdam zijn niet van de gemeente, maar van de samenleving. De gemeente, het onderwijs en de ouders delen wel de maatschappelijke opdracht om kinderen en jongeren zich optimaal te laten ontwikkelen. Meer ouderbetrokkenheid bij het onderwijs komt het kind ten goede. In Amsterdam biedt het onderwijs gelijke kansen voor alle leerlingen, onafhankelijk van de wijk waarin een school staat of van de financiële situatie van ouders. Meer spreiding van het voortgezet onderwijs over de stad is gewenst. Ouders worden, in belang van de ontwikkeling van het kind, gestimuleerd om zoveel mogelijk de Nederlandse taal te beheersen.

Passend onderwijs
De onderwijsbesturen zijn verantwoordelijk voor Passend Onderwijs. Het is heel belangrijk dat Passend Onderwijs, preventie en jeugdhulp goed op elkaar afgestemd worden en dat gezamenlijk datgene georganiseerd wordt wat voor die bepaalde school nodig is. Zo wordt de professionaliteit van scholen en samenwerkingsverbanden benut. Denk aan het integraal indiceren. Voor het versterken van preventie en vroegsignalering werkt de gemeente zoveel mogelijk faciliterend samen met professionals in het onderwijs en in de vroeg- en voorschoolse voorzieningen.
Extra aandacht voor kinderen die opgroeien in kwetsbare situaties als werkloosheid, taalachterstanden en criminaliteit.

Helaas ontstaan er regelmatig problemen bij de overgang van kinderen en jongeren van de ene naar de andere vorm van onderwijs. Om die reden stimuleert de gemeente, met oog en waardering voor de eigenheid en identiteit van scholen, samenwerking tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook de samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Zeker als het gaat om kwetsbare jongeren. Dit kan door bijvoorbeeld de inzet van vrijwillige mentoren.

Onderwijskwaliteit en arbeidsmarkt
Daarnaast wil de ChristenUnie dat onderwijs, overheid en arbeidsmarkt meer gaan samenwerken. Dat kan door actief de samenwerking te zoeken, maar bijvoorbeeld ook door dat de gemeente in haar aanbesteding aan opdrachtnemers de eis stelt dat stageplekken worden mogelijk gemaakt.
Kinderen en jongeren moeten naar school. De gemeente zet daarom maximaal in op het voorkomen van schooluitval. Zoveel mogelijk jongeren (90%) in Amsterdam halen hun startkwalificatie.
● In 2020 zijn er geen ‘zwakke’ scholen meer in Amsterdam.
● Meer inzet op ouderbetrokkenheid bij het onderwijs. Ouders worden, in belang van de ontwikkeling van het kind, gestimuleerd om zoveel mogelijk de Nederlandse taal te beheersen.
● Het voortgezet onderwijs is beter gespreid over de stad.
● In Amsterdam krijgen kwetsbare jongeren uit het speciaal onderwijs de juiste begeleiding naar een waardevolle plek in onze samenleving.
● Er is extra begeleiding in samenwerking met het onderwijs voor overbelaste jongeren die door een complexe thuissituatie niet of weinig naar school gaan.
● Onderwijs- en opvanginstellingen krijgen ondersteuning in het vroegtijdig signaleren van radicalisering.
● Er vindt goed toezicht plaats op thuisonderwijs, internaten en kinderen die in het buitenland onderwijs krijgen, ter voorkoming dat kinderen afgezonderd worden van de Nederlandse maatschappij, waarden en normen.
● De huisvesting van onderwijs is duurzaam, heeft een gezond binnenklimaat, met grotere klaslokalen en voldoende (groene) buitenspeelruimte.
● Aandacht voor samenleving, respect, Nederlandse waarden en normen, geschiedenis en de Grondwet hebben in het onderwijs plek. Primair en voortgezet onderwijs besteden aandacht aan het Amsterdamse slavernijverleden en de Tweede Wereldoorlog.
● Om scholen te ontlasten is de communicatie richting scholen over gemeentelijke projecten, acties en maatschappelijke vraagstukken zoveel mogelijk gestroomlijnd (natuur-, milieu-, verkeerseducatie, afval, GGD, Gezond Leven etc.). Elke school heeft een vast aanspreekpunt bij de gemeente.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, overheid en het bedrijfsleven in gemeente Amsterdam. Hierbij vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.