Kunst, cultuur en sport

Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?

De aantrekkingskracht van Amsterdam is voor een deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, musea, architectuur en kunstcentra. Amsterdam is een stad waar inwoners genieten van het culturele aanbod en zich zo kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Amsterdam is ook een stad waar kunstenaars graag zijn, waar ze de ruimte krijgen om te werken en hun werk te exposeren en waar talent ontdekt en erkend wordt. Cultuur vormt de ziel van Amsterdam.
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

6.1 Kunst en cultuur

De gemeente Amsterdam blijft broedplaatsen faciliteren, zodat kunstenaars een plek hebben in de stad. Kunst en cultuur zijn van cruciaal belang voor de stad. Kunstenaars moeten niet de stad uit gejaagd worden door hoge huren, bizarre grondprijzen of geestdodende bureaucratie. Kunst en cultuur vormen het hart van de stad. Commerciële evenementen zoals festivals dienen niet in strijd te zijn met de leefbaarheid voor de bewoners.
● Kunst in de openbare ruimte is toegankelijk voor burgers. Een mooi voorbeeld hiervan is het StreetArtMuseum. Bij projecten in de openbare ruimte zijn burgers betrokken om zorg te dragen voor acceptatie, variatie en een brede toegankelijkheid.
● Kinderen uit gezinnen in armoede in Amsterdam kunnen met behulp van de Stadspas korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor.
● De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.
● Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen.
● Bij de beoordeling van subsidieverlening aan culturele instellingen en evenementen is het belangrijk oog te hebben voor het bereik en de spreiding van de cultuurvoorzieningen; alle inwoners kunnen genieten van kunst en cultuur in Amsterdam. Daarnaast spelen ook de bezoekersaantallen, de waardering van de bezoekers, het educatief gehalte en de bijdrage aan de economie en aan de sociale cohesie in Amsterdam een rol.
● De straten, pleinen en parken van Amsterdam zijn er allereerst voor haar bewoners. Amsterdam is geen openluchtmuseum, maar is er in de eerste plaats voor de Amsterdammers. Het belang van de Amsterdammer staat centraal in het vergunningsbeleid voor evenementen. Evenementen in Amsterdam zijn veilig en gezond. Ze zijn goed toegankelijk en zijn er heldere (subsidie-)afspraken over afval, geluid en drugs.

Monumentenbeleid en musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren.

Kerkgebouwen zijn als religieus erfgoed vaak beeldbepalend en drager van onze culturele identiteit. Een aantal kerkgebouwen heeft hun functie verloren. Ze staan leeg of kampen met achterstallig onderhoud. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat dat er lokaal zicht is op het aantal kerkgebouwen en de staat ervan, om kansen voor herbestemming niet te missen en samen met de provincie op tijd in te zetten op behoud van het religieus erfgoed.
● De gemeente ontwikkelt samen met de provincie een visie over het behoud van religieus erfgoed.
● De gemeente en musea hebben gezamenlijk een plan om de druk op de publieke ruimte te reguleren, bijvoorbeeld door het verruimen van openingstijden en het verbreden van entrees.

6.2 Gebouwen en sportvelden

Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch. De focus van de gemeente dient te liggen op de breedtesport en amateurverenigingen en niet alleen op de topsport en geprofessionaliseerde instellingen. De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.
Gebouwen worden zo veel mogelijk multifunctioneel benut, enerzijds om het gebruik te optimaliseren, anderzijds om dwarsverbanden tussen (brede) scholen, sportverenigingen, kinderopvang, peuterspeelzalen, bibliotheken, muziekscholen, zorginstellingen, etc. te benutten en samenwerking te versterken. Soms is er een goede samenwerking met recreatieondernemers mogelijk.
Stem accommodatiebeleid af met omliggende gemeenten om na te gaan waar je elkaar kunt versterken en waar je elkaar niet moet beconcurreren.
● De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen. Dit stimuleert tevens de werkgelegenheid.

Bibliotheken
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk, voornamelijk buiten de ring. Sluiting van buurt/dorpsvestigingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Multifunctioneel en innovatief denken kan ook hier de oplossing zijn. Samenwerking met scholen heeft aandacht. Huisvestingskosten kunnen worden verlaagd door een bibliotheek in een ander gemeentelijk gebouw te vestigen (bijvoorbeeld een buurthuis). Er worden ook creatieve, alternatieve haal- en brengsystemen ontwikkeld ter versterking of vervanging van het huidige bibliotheekwerk. De mogelijkheden van (uitbreiding van) inzet van vrijwilligers kunnen worden onderzocht.

6.3 Sportstimulering

Sporten is niet alleen gezond en leuk, maar sport bindt ook samen. Sportstimulering en specifiek het betrekken van minima, ouderen, mensen met een beperking en mogelijk andere doelgroepen is daarom een speerpunt. De ChristenUnie pleit voor open clubs met een sterke verbinding tussen het sociale en het gezondheidsdomein. De Stadspas is een bruikbaar middel om de toegankelijkheid van sport te vergroten. Te voet en te fiets naar winkel, school en werk wordt gestimuleerd. Het creëren of uitbreiden van fiets-, vaar-, wandel-, en/of hardlooproutes is een doeltreffende en kostenvriendelijke manier om zowel bebouwde als natuurlijke omgeving voor recreatie en beweging toegankelijk te maken. Zeker als dit in regionaal verband uitgewerkt wordt. Aanleg van vaar- en kanoroutes kan (mede) gefinancierd worden door private partijen.
● Bij de aanleg en herprofilering van woonwijken wordt uitgegaan van de mogelijkheid tot ‘ommetjes’. Hierbij kunnen natuurorganisaties, zoals de werkgroep Natuur&Milieu uit de eigen gemeente behulpzaam zijn.
● In het beleid van de gemeente wordt ruim aandacht geschonken aan voorlichting aan minima zodat regelingen optimaal benut worden om sport- en cultuurdeelname mogelijk te maken (bijvoorbeeld jeugdsportfonds en participatiefonds).
● In regioverband wordt onderzocht hoe met kleine inspanningen knelpunten in de recreatieve structuren kunnen worden weggenomen en nieuwe routes worden aangelegd.
● Wijken hebben de mogelijkheid om naast kinderspeeltoestellen te kiezen voor publieke fitnessapparaten.
● Alcohol, roken, drugs en sport gaan niet samen. Alcohol- en drugsgebruik en roken in sportkantines tijdens en aansluitend aan sportactiviteiten wordt ontmoedigd. Een convenant tussen de gemeente en sportverenigingen kan hier een mooi instrument voor zijn.
● Elk kind in Amsterdam heeft aan het einde van de basisschoolleeftijd het zwem-ABC.
● Sportvelden zijn niet alleen gericht op jongens.
● Subsidiëring of (indirecte) financiering van professionele sportbeoefening is geen taak van de (gemeentelijke) overheid. Het binnenhalen van grootschalige sportevenementen is wel een gemeentelijke taak, waarbij voorwaarden gesteld worden over de zogeheten social return: Sportevenementen moeten een feest voor de stad zijn.

Waar staat de ChristenUnie voor?
De aantrekkingskracht van Amsterdam is voor een deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, musea, architectuur en kunstcentra. Amsterdam is een stad waar inwoners genieten van het culturele aanbod en zich zo kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Amsterdam is ook een stad waar kunstenaars graag zijn, waar ze de ruimte krijgen om te werken en hun werk te exposeren en waar talent ontdekt en erkend wordt. Cultuur vormt de ziel van Amsterdam.
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
6.1 Kunst en cultuur
De gemeente Amsterdam blijft broedplaatsen faciliteren, zodat kunstenaars een plek hebben in de stad. Kunst en cultuur zijn van cruciaal belang voor de stad. Kunstenaars moeten niet de stad uit gejaagd worden door hoge huren, bizarre grondprijzen of geestdodende bureaucratie. Kunst en cultuur vormen het hart van de stad. Commerciële evenementen zoals festivals dienen niet in strijd te zijn met de leefbaarheid voor de bewoners.
● Kunst in de openbare ruimte is toegankelijk voor burgers. Een mooi voorbeeld hiervan is het StreetArtMuseum. Bij projecten in de openbare ruimte zijn burgers betrokken om zorg te dragen voor acceptatie, variatie en een brede toegankelijkheid.
● Kinderen uit gezinnen in armoede in Amsterdam kunnen met behulp van de Stadspas korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor.
● De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.
● Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen.
● Bij de beoordeling van subsidieverlening aan culturele instellingen en evenementen is het belangrijk oog te hebben voor het bereik en de spreiding van de cultuurvoorzieningen; alle inwoners kunnen genieten van kunst en cultuur in Amsterdam. Daarnaast spelen ook de bezoekersaantallen, de waardering van de bezoekers, het educatief gehalte en de bijdrage aan de economie en aan de sociale cohesie in Amsterdam een rol.
● De straten, pleinen en parken van Amsterdam zijn er allereerst voor haar bewoners. Amsterdam is geen openluchtmuseum, maar is er in de eerste plaats voor de Amsterdammers. Het belang van de Amsterdammer staat centraal in het vergunningsbeleid voor evenementen. Evenementen in Amsterdam zijn veilig en gezond. Ze zijn goed toegankelijk en zijn er heldere (subsidie-)afspraken over afval, geluid en drugs.
Monumentenbeleid en musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te
Waar staat de ChristenUnie voor?
De aantrekkingskracht van Amsterdam is voor een deel gebaseerd op het unieke aanbod van historie, musea, architectuur en kunstcentra. Amsterdam is een stad waar inwoners genieten van het culturele aanbod en zich zo kunnen ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur. Amsterdam is ook een stad waar kunstenaars graag zijn, waar ze de ruimte krijgen om te werken en hun werk te exposeren en waar talent ontdekt en erkend wordt. Cultuur vormt de ziel van Amsterdam.
In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het belangrijk dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de individuele ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente dient gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte; bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.
6.1 Kunst en cultuur
De gemeente Amsterdam blijft broedplaatsen faciliteren, zodat kunstenaars een plek hebben in de stad. Kunst en cultuur zijn van cruciaal belang voor de stad. Kunstenaars moeten niet de stad uit gejaagd worden door hoge huren, bizarre grondprijzen of geestdodende bureaucratie. Kunst en cultuur vormen het hart van de stad. Commerciële evenementen zoals festivals dienen niet in strijd te zijn met de leefbaarheid voor de bewoners.
● Kunst in de openbare ruimte is toegankelijk voor burgers. Een mooi voorbeeld hiervan is het StreetArtMuseum. Bij projecten in de openbare ruimte zijn burgers betrokken om zorg te dragen voor acceptatie, variatie en een brede toegankelijkheid.
● Kinderen uit gezinnen in armoede in Amsterdam kunnen met behulp van de Stadspas korting krijgen of gratis deelnemen aan muzieklessen en/of sport. De gemeente ontwikkelt hier passend beleid voor.
● De gemeente stimuleert samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen.
● Culturele instellingen en manifestaties die de historie van de stad accentueren en uitdragen, mogen op onze steun rekenen.
● Bij de beoordeling van subsidieverlening aan culturele instellingen en evenementen is het belangrijk oog te hebben voor het bereik en de spreiding van de cultuurvoorzieningen; alle inwoners kunnen genieten van kunst en cultuur in Amsterdam. Daarnaast spelen ook de bezoekersaantallen, de waardering van de bezoekers, het educatief gehalte en de bijdrage aan de economie en aan de sociale cohesie in Amsterdam een rol.
● De straten, pleinen en parken van Amsterdam zijn er allereerst voor haar bewoners. Amsterdam is geen openluchtmuseum, maar is er in de eerste plaats voor de Amsterdammers. Het belang van de Amsterdammer staat centraal in het vergunningsbeleid voor evenementen. Evenementen in Amsterdam zijn veilig en gezond. Ze zijn goed toegankelijk en zijn er heldere (subsidie-)afspraken over afval, geluid en drugs.
Monumentenbeleid en musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Het bewaren en beschermen van objecten, gebouwen, monumenten, documenten en gegevens uit de al dan niet lange lokale en regionale geschiedenis vindt zorgvuldig plaats. Eventueel wordt hiervoor ondersteuning gegeven aan musea en archieven. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te