Mobiliteit, economie en toerisme

Mobiliteit, economie en toerisme

Waar staat de ChristenUnie voor?

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling vanwege digitale innovatie in het verkeer, de financiële houdbaarheid van het huidige openbaar vervoer, de opkomst van elektrische en zelfsturende vervoersmiddelen (fiets en auto), het nog steeds groeiende aantal auto’s op de weg en verkeersonveiligheid. De mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. Om die reden is de ChristenUnie voorstander van het weren van vervuilende (bestel-)auto’s en scooters op wegen met een hoge luchtvervuiling, bijvoorbeeld door het instellen van een stadsbrede milieuzone.

We kiezen voor verduurzaming van de mobiliteit, vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets bij het personenvervoer, en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid (samen met de Vervoerregio, de provincie en het Rijk) om te zorgen voor een infrastructuur van een kwalitatief hoog niveau.

9.1 Voetganger en fiets voorop

Lopen is milieuvriendelijk, vraagt geen parkeerruimte en is bovendien gezond. Omdat lopen de minste maatschappelijke kosten heeft moet de keuze voor lopen boven andere vervoerswijzen worden gestimuleerd.
● Voor ouderen en andere mensen die minder mobiel zijn, zijn de looproutes naar het centrum, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen zoveel mogelijk onderhouden en aangepast naar hun behoeften (comfortzones). Verkeerslichten hebben langere groentijden.
● Voldoende brede en obstakelvrije trottoirs voor de voetganger zijn essentieel in de stad. Zo nodig zijn straten daarvoor autovrij en soms zelfs fietsvrij (vooral in het centrum). Aanleg van vrije fietspaden moet niet ten koste gaan van de benodigde ruimte voor voetgangers. Vrije doorloopruimte trottoirs wordt gehandhaafd op geparkeerde fietsen en andere objecten.
● Veilige looproutes naar scholen en speelvoorzieningen hebben prioriteit.

De ChristenUnie wil een ambitieuze fietsagenda voor Amsterdam. Alle Amsterdammers moeten kunnen (leren) fietsen in een (sociaal) veilige omgeving. Er wordt veel gefietst in Amsterdam en de fietspaden zijn op sommige plekken en tijden erg vol. Waar mogelijk wordt de infrastructuur hierop aangepast of alternatieve routes aangelegd. Scooters worden in heel Amsterdam in 50km gebieden naar de rijbaan verplaatst. Ook parken en natuurgebieden worden zoveel mogelijk scootervrij.
● Meer ruimte voor de fiets betekent ook het aanleggen van fietsstraten of soms zelfs het weren van gemotoriseerd verkeer en het verlagen van de snelheid. Er is aandacht voor snelle, regionale fietspaden met oplaadpunten voor de elektrische fiets om ook forenzen te stimuleren op de fiets naar Amsterdam te komen.
● Ook aandacht voor korte afstanden; boodschappen doen, naar school of naar sportactiviteiten kan lopend of met de fiets. Rondom scholen wordt het fietsverkeer verder gestimuleerd en de auto meer geweerd.
● Fietsen wordt gepromoot. Goede fietsen van AFAC worden betaalbaar aangeboden aan minder bedeelden. Fietslessen zijn belangrijk, zowel voor kinderen als voor volwassenen.
● Het verwijderen van ongebruikte fietsen vindt veel frequenter plaats om fietsenrekken en -stallingen beschikbaar te houden.
● De fietsverbindingen met Amsterdam-Noord wordt verbeterd. Vanwege de scheepvaart zouden eventuele bruggen hoog en beweegbaar moeten zijn. De vraag is hierbij of de kosten van een brug over het IJ opwegen tegen de gewenste vervoerwaarde.

9.2 Auto en parkeren

De ChristenUnie wil het gebruik van de auto terugdringen, maar wel stapsgewijs, vanwege de belangrijke plaats die de auto nu nog inneemt in het verkeer. Bezoekers van Amsterdam gaan zo min mogelijk met de auto de stad in- of door. Hoge parkeertarieven zijn daarom begrijpelijk, al lijkt het maximum inmiddels wel bereikt. Er komen meer mogelijkheden om de auto buiten de Ring A10 achter te laten om vervolgens met het openbaar vervoer de stad in te trekken. Bestaande P&R-terreinen worden waar nodig uitgebreid. Via digitale informatie wordt aangeven waar nog parkeerplekken beschikbaar zijn.
● De ChristenUnie wil de luchtkwaliteit verbeteren. Een mogelijkheid hiertoe is het instellen van een milieuzone voor heel Amsterdam, waardoor vervuilende auto’s geweerd worden en niet verplaatst worden naar de randen van de stad.
● De ChristenUnie juicht de nieuwe mogelijkheden voor (elektrisch) autodelen toe. Bewoners en bedrijven lenen en delen auto’s steeds meer, in plaats van ze te bezitten.
● Meer plekken in Amsterdam zijn autovrij of is de auto er te gast.
● Er zijn meer laadpunten voor elektrische vervoersmiddelen.
● Invoeren van betaald parkeren of blauwe zone in woonwijken gebeurt alleen bij voldoende draagvlak van bewoners en met reële vergunningafgifte. Parkeerproblemen worden niet verplaatst naar andere buurten.
● Parkeergeld wordt zoveel mogelijk aangewend om de kwaliteit van de openbare ruimte, parkeergelegenheid, wegen en fietspaden te bevorderen.
● De prijs van het parkeren op straat en in een parkeergarage groeit naar elkaar toe.
● Bij het bouwen en onderhouden van parkeergarages is (sociale) veiligheid een belangrijk item. Parkeergarages worden efficiënter benut. Waar sommige garages nu overdag volstaan met bezoekers en werknemers in Amsterdam staan deze in de nacht leeg. Er zijn stimulansen om auto’s ‘s nachts niet op straat maar juist in parkeergarages te parkeren.
● Bij de aanleg en het onderhoud van transferia wordt zorgvuldig gezocht naar een optimale aansluiting op het reguliere openbaar vervoer, vervoer per auto en fietsgebruik.

9.3 Verkeersveiligheid

Het verkeer in Amsterdam veroorzaakt nog te veel doden en gewonden, helaas ook onder jongeren en kinderen. Ook voor bezoekers van de stad is Amsterdam een grote verkeersjungle. Het beleid moet er op gericht zijn het aantal slachtoffers fors terug te dringen, door een gezamenlijke aanpak in verkeersonderwijs, voorlichting, handhaving en aanleg van veilige infrastructuur. Amsterdam wordt weer een stad waar de kwetsbare verkeersdeelnemer zich veilig voelt en zich zelfstandig kan verplaatsen.
● Elk kind heeft toegang tot goed verkeersonderwijs. De gemeente stimuleert dat scholen zich inzetten voor het realiseren van verkeerslessen, zowel theoretisch als praktisch. Alle kinderen leren fietsen. Ouders zijn daar nauw bij betrokken; zij geven immers het voorbeeld voor hun kinderen.
● Er is extra aandacht voor de veilige inrichting van de gebieden rondom scholen. Ouders worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun kinderen te voet of per fiets naar school te brengen. Auto’s worden zoveel mogelijk geweerd uit schoolomgevingen, sportfaciliteiten en andere plekken waar veel kinderen verblijven.
● De gemeente Amsterdam geeft in haar verkeersbeleid voorrang aan kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals voetgangers en fietsen. Ook is er aandacht voor onderhoud en gladheidsbestrijding.
● Snel en langzaam verkeer wordt zoveel mogelijk gescheiden.
● Onveilig gedrag zorgt voor hinder en onbegrip bij andere weggebruikers en ongelukken kunnen dan ook niet uitblijven. Samen met politie wordt het onveilige verkeersgedrag aangepakt door handhaving, goede infrastructuur en buurtacties/campagnes. Samenwerking met buurten is hierbij essentieel.

9.4 Vervoer van personen en goederen

Openbaar vervoer
Openbaar vervoer zorgt voor milieuvriendelijk vervoer van een groot aantal mensen in en naar de stad. Het neemt veel minder ruimte in dan de auto en is op grote afstanden sneller dan de fiets. Een efficiënt en zo fijnmazig mogelijk systeem met frequente verbindingen schept een OV-systeem waar mensen op kunnen vertrouwen.
● Bij de transformatie van het openbaar vervoer naar publiek vervoer vindt de ChristenUnie de bereikbaarheid van de minder rendabele woonwijken een belangrijk punt. Gebruik makend van nieuwe mobiliteitsvormen werken we aan een dekkende bereikbaarheid, binnen de steeds beperktere financiële mogelijkheden. De Vervoerregio is verantwoordelijk voor het openbaar vervoer, de gemeente voor andere vormen van publiek vervoer, zoals het leerlingenvervoer en de veren. De gemeente, haar inwoners en maatschappelijke organisaties zijn betrokken bij de te maken keuzes of richtlijnen.
● Het railnetwerk is de ruggengraat van het openbaar vervoer. In 2018 is volgens de huidige verwachtingen de Noord/Zuidlijn gereed. Dit vraagt om een veranderd netwerk van trams en bussen in en rond Amsterdam. Dit houdt in dat trams van Oost naar West vaker moeten rijden en meer mensen zullen vervoeren naar metrohaltes. Er wordt gemonitord of met het ‘visgraatmodel’ ook in de praktijk mensen sneller en comfortabeler naar hun plaats van bestemming komen.
● De ChristenUnie wil een breed onderzoek doen naar uitbreiding van het metronetwerk van Amsterdam. Er wordt gekeken naar diverse groeimogelijkheden en de kosten en baten daarvan. Voorbeelden zijn het verlengen van de ringlijn naar CS of Noord, het verlengen van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol, het verbinden van IJburg en een nieuwe lijn van (Zuid)Oost naar (Nieuw)West (Oost/Westlijn).
● Van en naar de regio nemen dagelijks veel mensen gebruik van het openbaar vervoer. De stations en bushaltes aan de randen van Amsterdam zijn aantrekkelijker voor overstappen naar het lokale openbaar vervoer. Hiermee wordt het drukke Centraal Station gedeeltelijk ontlast.
● Het openbaar vervoer en de haltes zijn toegankelijk voor ouderen en gehandicapten.
● Waar mogelijk worden combinaties met het doelgroepenvervoer gezocht (regiotaxi’s, scholierenvervoer, WMO-vervoer).
● OV fietsverhuur op alle OV-knooppunten en inzetten van deelfietssystemen, gecoördineerd via de gemeente.
● Sociale veiligheid in de omgeving van haltes, veren, stations en parkeerplaatsen wordt bevorderd. Pakkans bij zwartrijden wordt verhoogd. Om snelheid van in/uitstappen te bevorderen wordt de rol van de conducteurs onderzocht (bv rondlopen in tram of metro).
● Er wordt zo mogelijk aangesloten bij digitale platforms die privaat- en publiekvervoer verbinden.
● De kwaliteit van knooppunten zoals stations is belangrijk. Bij de inrichting van een knooppunt vormen uniformiteit, snelheid, gemak en kwaliteit de sleutel.
● De capaciteit op het spoornetwerk rondom Amsterdam is hoog. De gemeente Amsterdam zet bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu in op een uitbreiding van de infrastructuur op drukke trajecten in de regio en snelheidsverhoging rondom het CS.

Goederenvervoer
Goederenvervoer is nodig voor een bruisende economie, maar zorgt ook voor overlast en onveiligheid. Andersom ervaren vervoerders veel tijdsverlies door het drukke Amsterdamse verkeer.
● Grotere vrachtwagens worden bij voorkeur geweerd uit het centrum.
● Door vervoer via water en via slimme elektrische deelsystemen wordt de binnenstad bevoorraad en ook weer ontlast van afval.
● Winkelgebieden (met name die in het centrum) worden aangemoedigd om gezamenlijke toelevering van producten en goederen naar de winkel op te zetten.

Personenvervoer over water, met taxi en touringcar
● Aantal, capaciteit en bedieningstijden van de veerverbindingen over het IJ worden uitgebreid.
● Er worden strenge milieueisen gesteld aan rondvaartboten en ponten.
● Er wordt gezocht naar mogelijkheden om meer vervuilende boten meer havengeld te laten betalen.
● Er is voldoende schuilgelegenheid voor wachtende passagiers van de ponten.
● Een goed functionerend taxisysteem is een nuttige aanvulling op andere vervoermiddelen. De laatste jaren is met het invoeren van een nieuw vergunningensysteem al veel verbeterd. Toch blijven de taxi’s in Amsterdam helaas niet altijd goed functioneren. Striktere handhaving is nodig, mogelijk in combinatie met aanpassing van de regels.
● Alleen elektrische taxi's toestemming tram- en busbanen te gebruiken. Alle taxi’s rijden in 2020 elektrisch.
● Touringcars worden zoveel mogelijk geweerd uit het centrum.

Economie en toerisme

Waar staat de ChristenUnie voor?

De Amsterdamse overheid speelt, samen met kennisinstellingen, het bedrijfsleven en andere overheden, een belangrijke rol in de versterking van de regionale arbeidsmarkt en de (regionale) circulaire economie. Een sterke economie is een randvoorwaarde en een middel om andere doelen te realiseren. De economie draait niet alleen om groei en consumeren, maar ook om de kwaliteit van leven. Een economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als Amsterdammers een kans krijgen en verantwoordelijkheid nemen, er coöperatieve relaties ontstaan, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent.

Wij zien dat Amsterdam steeds meer een 24-uurs economie wordt. Er is zorg om de groei van psychosociale klachten en de druk van de prestatiemaatschappij. Zo’n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de samenleving ten goede. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. De ChristenUnie zet zich daarom in voor het zoveel mogelijk beperken van het aantal koopzondagen, ook in Amsterdam.
De ChristenUnie is trots op de Amsterdamse haven en luchthaven. Die trots moet ons er echter niet van weerhouden er op een realistische manier mee om te gaan: wat is goed voor economie en milieu?
Verder heeft Amsterdam een reputatie hoog te houden als het gaat om de grote diversiteit aan winkels, restaurants en andere faciliteiten in de binnenstad en de verschillende winkelkernen in de stadsdelen. Het is belangrijk de ondernemers te stimuleren om deze winkelgebieden aantrekkelijk en leefbaar te houden. Het gemeentelijk beleid moet gericht zijn op behoud van ruime faciliteiten in de stad.

7.1 Amsterdam onderneemt

Het MKB is onmisbaar voor werkgelegenheid, de lokale economie, voor ontwikkelingen van producten en voor de leefbaarheid. De ChristenUnie komt op voor ondernemers. De ChristenUnie in Amsterdam wil blijven investeren in goede infrastructuur en betere bereikbaarheid. Ook digitaal. De gemeente moet goede voorwaarden scheppen om lokaal en regionaal en (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (ZZP-er). Soms verdienen zij minder dan nodig is om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. De gemeente moet wat de ChristenUnie betreft actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen zo nodig te ondersteunen. Het voeren van een bedrijf aan huis moet voor een kleine zelfstandige niet onnodig moeilijk worden gemaakt. Gemeenten kunnen randvoorwaarden, zoals een goede infrastructuur, bevorderen.
● Alle inzet is gericht op het aantrekken van duurzame werkgelegenheid.
● Amsterdam zet zich in voor goede samenwerking tussen de gemeente en de provincie en omliggende gemeenten als het gaat om het aantrekken van werkgelegenheid.
● Sociale ondernemers hebben een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is social return een voorwaarde.
● Voor ondernemers is één (digitaal) loket geopend waar men met alle (aan)vragen terecht kan.
● Het MKB heeft eerlijk toegang tot gemeentelijke aanbestedingen.
● ZZP-ers worden begeleid en praktisch ondersteund, bijvoorbeeld door de beschikbaarheid van goed en snel internet voor de hele gemeente te bevorderen, één gemeentelijk aanspreekpunt voor ondernemers en flexplekken in het stadhuis en stadsdeelkantoren open te stellen voor startups.
● Bij de herinrichting of renovatie van de openbare ruimte zijn ondernemers nauw betrokken bij de werkzaamheden om draagvlak te creëren en de overlast te beperken.
● De ChristenUnie wil dat de gemeente ondernemers niet frustreert, maar motiveert door opdrachten binnen 30 dagen uit te betalen aan de ondernemers.
● De ChristenUnie is geen voorstander van privatisering van organisaties die een nutsfunctie hebben in de samenleving en waarin Amsterdam een aandeel heeft.
● De inkoop van de gemeente is zoveel mogelijk lokaal en/of regionaal.
● De gemeente faciliteert indien mogelijk initiatieven om breedband in het buitengebied aan te leggen.
● Winkelverenigingen worden gestimuleerd om afspraken te maken over collectieve rustmomenten.
● De gemeente Amsterdam ondersteunt initiatieven die rust creëren, zoals autovrije dagen of stiltepleinen of -parken.

Duurzame Bedrijventerreinen
De ChristenUnie zet zich in voor de samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen, bijvoorbeeld door het instellen van een zogenaamd ondernemersfonds/parkmanagement om het gebied up-to-date te houden en verduurzaming te stimuleren.
● Bedrijventerreinen in Amsterdam hebben goede faciliteiten (parkmanagement/gezamenlijke parkeer- en afvaloplossingen) en zijn digitaal goed bereikbaar (glasvezel).
● Bedrijventerreinen zijn duurzaam ingericht. Bij voorkeur functioneren zij klimaatneutraal.
● Bedrijventerreinen zijn optimaal ontsloten voor openbaar vervoer en fietsverkeer.
● Geen nieuwe bedrijventerreinen als er geen duurzame oplossing is voor leegstand op oude bedrijventerreinen
● Op bedrijventerreinen is verdichting mogelijk en daar moet gebruik van worden gemaakt: er kunnen woningen worden toegevoegd, of anders meer bedrijven op dezelfde ruimte door meerlagenbouw en ondergronds parkeren.
● Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de faciliteiten op bedrijventerreinen: parkeergarages worden overdag door bedrijven gebruikt, ’s avonds door eventuele bewoners.
● Veel soorten bedrijven worden gemengd met woningen (kantoren, kleine bedrijven). Boven winkels wonen wordt gestimuleerd, ook voor de levendigheid. Daarnaast worden benedenverdiepingen van woongebouwen in belangrijke straten zo gebouwd dat ze ook geschikt zijn voor bedrijven.
● Bedrijven die vanwege overlast of gevaar niet bij woningen in de buurt kunnen staan, worden bij voorkeur gevestigd bij soortgelijke bedrijven of op plaatsen waar vanwege Schiphol geen woningen mogen komen. Het Westelijk Havengebied blijft zoveel mogelijk beschikbaar voor havengebonden bedrijven.
● Als locaties worden gekozen, wordt ook rekening gehouden met de bereikbaarheid, de aan- en afvoer van goederen en afval; bij een ROC moet openbaar vervoer zijn, bij een kroeg moeten fusten geladen kunnen worden. De detailhandel verandert van aard en structuur. Hierop wordt ingespeeld door aandacht te geven aan de leefbaarheid en sociale veiligheid van de winkelgebieden. Door een (gezamenlijke) aanpak van winkelcriminaliteit en een goed winkellocatiebeleid wordt de positie van (kleine) winkeliers verbeterd.

Haven en Luchthaven
● Samenwerking van Schiphol met de luchthaven Lelystad verdient de voorkeur boven verdere uitbreiding van Schiphol om Amsterdam te ontzien. In de toekomstplannen van Schiphol is de leefbaarheid voor bewoners het uitgangspunt. Schiphol speelt een cruciale rol in de economie. De stad heeft hiervan de lusten maar draagt ook zeker de lasten. Geluidsoverlast en luchtvervuiling worden tot een minimum beperkt. Voor vliegen moet een (voor het milieu) eerlijke prijs komen. Compensatie voor CO2uitstoot wordt de norm. Maatschappijen die CO2neutraal vliegen (compensatie) worden beloond door goede slots.
● In de Amsterdamse haven wordt beter gecontroleerd op de illegale verscheping van afval naar met name landen buiten Europa.
● De groei van de Amsterdamse haven is alleen zinvol als er niet alleen geschoven wordt met goederen. Groei moet ook leiden tot (lokale) werkgelegenheid. Duurzaamheid en milieusparing staan bij de groei centraal.
● De Amsterdamse haven is de grootste cacaohaven ter wereld. De gemeente spant zich zoveel mogelijk in om alle overgeslagen cacao fairtrade te laten zijn. Ook voor andere producten verkent de gemeente mogelijkheden om hier stappen in te zetten.
● Cruiseschepen behoren tot de meest vervuilende vormen van transport. De gemeente Amsterdam zoekt in Europees verband naar middelen om deze schepen uit de stad te weren.

Gezonde agrarische sector
Voedsel is een geschenk van God aan mensen. Boeren en tuinders werken aan goed en gezond voedsel en hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. De ChristenUnie is trots op onze agrarische sector en heeft hart voor boeren en tuinders. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren en tuinders verdienen een goede toekomst.
● Bij het opstellen van de visie op het buitengebied wordt ingezet op een toekomstbestendige agrarische sector.
● Om verloedering tegen te gaan, ontwikkelt de gemeente beleid voor Vrijkomende Agrarische gebouwen (VAB). Bijvoorbeeld door het inrichten van een sloopbank.
● De ChristenUnie vindt dat landbouwbedrijven zich primair moeten richten op de agrarische sector, op het in stand houden van het agrarisch gebied. Ondergeschikt daaraan krijgen landbouwbedrijven ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme etc.
● Landbouw- en visserijondernemingen krijgen de ruimte voor een moderne bedrijfsvoering door investeringen mogelijk te maken, voor zover deze een bijdrage levert aan duurzaamheid, dierenwelzijn, energiebesparing, milieu en landschap.
● Boeren krijgen een adequate vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer en weidevogelbeheer.

7.2 Recreatie en toerisme

Samen met recreatie- en toeristische ondernemers wordt een plan opgesteld waarin verblijfsrecreatie in en rond Amsterdam wordt geoptimaliseerd. De Gemeente Amsterdam informeert toeristen over de omgangsnormen in onze stad, bijvoorbeeld met betrekking tot afval, drugs en het verkeer. De stevige aanpak van illegale hotels blijft van kracht.
Het is druk in de stad. Op sommige plekken en momenten is de druk door toeristen te groot waardoor er overlast ontstaat. De leefbaarheid van Amsterdammers staat extra onder druk. Amsterdam is en blijft een populaire bestemming en zal de komende jaren alleen maar meer toeristen aantrekken. Een regionaal actieplan over recreatie en toerisme zal duidelijke grenzen moeten aangeven. Amsterdam heeft wat betreft drukte al grenzen bereikt. Hotelstops, heldere regelgeving en handhaving op (eigen) woningverhuur begrenzen het aanbod. Woningen worden niet meer (illegaal) onttrokken voor toerisme.
● De toeristenbelasting wordt fors verhoogd. De extra inkomsten worden ingezet voor meer handhaving en schoon houden van straten.
● Naast de ontsluiting van toeristische trekpleisters wordt ingezet op een optimale ontsluiting van fietsverbindingen, voor zowel het recreatie als het woon-werk verkeer.
● Amsterdammers en lokale ondernemers zijn betrokken bij gebiedspromotie van bijvoorbeeld Nieuw-West, Noord of Zuid-Oost; gebieden, rijk aan initiatieven op het gebied van kunst, cultuur en recreatie.
● Het landelijk gebied rondom Amsterdam, zoals rond Holysloot, Durgerdam, Ransdorp, Zunderdorp en Schellingwoude is een mooi gebied voor de Amsterdammers om dichtbij huis te genieten van een oase van rust, agrarisch leven in een prachtig landschap met een unieke flora en fauna. Uniek en beschermwaardig.
● Gemeente Amsterdam moet naar een balans zoeken tussen toerisme en natuurbeheer en betrekt bewoners bij gebiedsontwikkeling. Parken zijn niet bestemd voor en berekend op festivals en feesten.
● Privéverhuur aan toeristen (zoals bv Airbnb) moet flink worden ontmoedigd; het zorgt niet voor reguleerbare groei van toeristen, verlaagd de sociale cohesie in wijken, onttrekt woningen aan woningzoekenden en zorgt voor overlast.
● Ruiterpaden moeten zoveel mogelijk ontdaan worden van wildroosters.