Standpunten

Voorwoord

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie Amsterdam voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Een programma waar met toewijding, aandacht en liefde voor de stad hard aan is gewerkt.

Amsterdam is altijd al een bijzondere wereldstad geweest. Het is de enige stad ter wereld die 180 nationaliteiten op een paar vierkante kilometer samenbrengt, ieder met een eigen levensverhaal. Amsterdam is zó geliefd dat veel mensen graag naar de stad willen komen.

Deze enorme aantrekkingskracht biedt geweldige kansen voor de stad. Tegelijkertijd heb ik, en met mij veel andere Amsterdammers, deze stad en de wereld om haar heen de afgelopen jaren flink zien veranderen. Dit brengt ook toenemende uitdagingen met zich mee: zorgen over veiligheid, groeiende armoede onder Amsterdamse huishoudens, gebrek aan betaalbare woonruimte, enorme stijging van toerisme en de daarbij horende overlast, de bereikbaarheid van de stad en zorgen over het milieu en de leefbaarheid. En dit alles terwijl er steeds meer Amsterdammers zijn die zich eenzaam voelen in een stad die steeds minder persoonlijk dreigt te worden.

Dit zijn uitdagingen die om bestuurlijke daadkracht vragen waarbij we als gemeente moeilijke gesprekken de komende jaren niet uit de weg kunnen gaan. Voor de ChristenUnie is het uitgangspunt dat elke Amsterdammer waardevol is. De afgelopen jaren heb ik ontzettend veel bijzondere Amsterdammers mogen leren kennen. Door deze ervaringen ben ik ervan overtuigd dat de oplossingen voor veel van deze eerder genoemde uitdagingen niet bij de gemeenteraad liggen, maar juist bij de burgers zelf. Vandaar de titel van dit programma: Ons Amsterdam.

Amsterdammers die zich inzetten voor hun mede-Amsterdammers zijn van onschatbare waarde voor onze stad. Neem nu de innovatieve zelf-georganiseerde coöperaties, maar ook de vele geloofsgemeenschappen die de stad rijk is. Deze kerken, moskeeën, synagogen en andere gemeenschappen zijn van grote sociale betekenis en bieden op wekelijkse basis tienduizenden Amsterdammers vrijwillig maatschappelijke zorg aan en fungeren daarbij als sociaal vangnet. Het wordt tijd dat de gemeente deze gemeenschapsverbanden veel meer als partner ziet en deze daadkrachtig faciliteert en betrekt bij het bouwen aan een leefbare stad met gelijke kansen voor iedereen.

Vanuit deze visie presenteert de ChristenUnie het verkiezingsprogramma Ons Amsterdam, waarin wij uiteenzetten hoe wij vol inzet de komende 4 jaren de stad door middel van een actief sociaal-christelijke politiek willen gaan dienen. De ChristenUnie zal dit (onder meer) nastreven door in te zetten op samenwerking met de vele gemeenschappen die onze stad rijk is, effectieve schuldhulp, betaalbare zorg en het tegengaan van eenzaamheid. Dit kunnen we echter niet alleen; dit willen we bereiken door samen te werken met elke Amsterdammer die zijn schouders eronder wil zetten en samen wil bouwen aan een veilige, schone, eerlijke en leefbare stad, waarin iedere Amsterdammer van waarde is.

Ik heb besloten mij in te zetten voor een duurzaam en leefbaar Amsterdam, niet alleen nu, maar ook in de toekomst. Dat zal niet gemakkelijk zijn. Ik weet gelukkig dat ik niet de enige ben die bereid is om aan onze stad, ons Amsterdam, te bouwen. Bouwt u mee?

Don Ceder

Lijsttrekker ChristenUnie Amsterdam

Download het verkiezingsprogramma als PDF.