Vacature Penningmeester

Het bestuur van de ChristenUnie Amsterdam heeft de ambitie om over vier jaren bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen de flinke groei in percentage kiezers door te zetten. Om die ambitie waar te maken is zij o.a. op zoek naar een penningmeester.

Doel van de functie:

De penningmeester is onderdeel van het bestuur van de lokale afdeling van de ChristenUnie en is verantwoordelijk voor het voeren van het financiële beheer van de afdeling.

Plaats binnen de ChristenUnie:

De penningmeester functioneert als onderdeel van een onbezoldigd bestuur, waarin ieder bestuurslid verantwoording aflegt aan de rest van het bestuur.
Een van de belangrijkste taken van het bestuur is het organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen door het opstellen van een verkiezingsprogramma, een kandidatenlijst en een campagneplan met bijbehorende financiële begroting.
Daarnaast is het bestuur verantwoordelijk voor het ledenbeleid, de naamsbekendheid, het organiseren van bijeenkomsten (waaronder de ledenvergadering), het vertegenwoordigen van de lokale afdeling op provinciaal en landelijk niveau en een goed financieel beleid.

Voorwaarden voor de functie:

 • Lid van de ChristenUnie.
 • Ervaring met opstellen van begrotingen en verslaglegging zijn een pré.

Functie-inhoud:

De penningmeester is verantwoordelijk voor…

 • het beheren van de financiële middelen.
 • het voldoen aan de financiële verplichtingen.
 • een gezond financieel meerjaren beleid.
 • het rapporteren van de financiële stand van zaken aan het bestuur en de leden.

Taken:

 • Het voeren van de boekhouding.
 • Opstellen van een financieel jaarverslag (met daarin een rekening en verantwoording van het gevoerde beleid).
 • Bijhouden van een financieel archief.
 • Beheren van bezittingen van de lokale afdeling.
 • Declaraties en facturen verwerken en betalen.
 • Jaarlijks een begroting opstellen.
 • Rapporteren aan het bestuur over de financiële stand van zaken (+/- 6 vergaderingen p.j.).
 • (Adviseren bij) het opstellen van begrotingen voor lokale ChristenUnie-activiteiten.
 • Zorgdragen voor verslaglegging op de website (nodig voor de ANBI-verklaring van de belastingdienst)

Bevoegdheden:

- Het door de penningmeester opgestelde jaarverslag wordt gecontroleerd door een, door de ledenvergadering benoemde, kascommissie. De penningmeester blijft eindverantwoordelijke.

Procedure:
Geïnteresseerden kunnen blijk geven van hun interesse via bestuur@amsterdam.christenunie.nl. Voor nadere informatie kan er contact opgenomen worden met de voorzitter, 06 43227574.