ChristenUnie vraagt om aanpak en verbod recreatief lachgasgebruik

lachgas.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 3 september 2019 om 15:26

ChristenUnie vraagt om aanpak en verbod recreatief lachgasgebruik

De ChristenUnie heeft in de afgelopen weken meermaals aandacht gevraagd voor de overlast die veroorzaakt wordt door het recreatief gebruik van lachgas. Daarnaast is gebleken dat het lachgasgebruik slecht is voor de gezondheid en de verkeersveiligheid. Ook het milieu en klimaat hebben te leiden onder het lachgasgebruik. Daarom schreef de ChristenUnie onderstaande berichten met bijbehorende vragen aan het college van burgemeester en wethouders waarin de partij vraagt om een verbod en een gerichte aanpak van lachgasgebruik.

Op 29 juli schreef fractievoorzitter Don Ceder het volgende: "Al meerdere malen heeft de fractie van de ChristenUnie om maatregelen gevraagd om het recreatief gebruik van lachgas tegen te gaan. Naast dat de uitstoot die erdoor veroorzaakt wordt als zeer schadelijk voor het milieu aangemerkt kan worden, vervuilen de gebruikte ballonnen en ampullen de openbare ruimte. Afgelopen weekend bleek dit opnieuw uit een reportage van AT5, uitgaansplekken zijn bezaaid met lachgasballonnen. Vandaag meldt Het Parool dat het college zint op maatregelen en onderzoekt hoe een lokaal verbod via de APV ingesteld kan worden.

Het recreatief gebruik vervuilt niet alleen de openbare ruimte maar de gevolgen voor de gezondheid zijn momentreel ook nog onduidelijk, hoewel bekend is dat veel gebruik in ieder geval schadelijk is. Daarnaast zijn er al verschillende verkeersslachtoffers gevallen als gevolg van lachgasgebruik. De fractie van de ChristenUnie ziet graag dat een verbod op het recreatief gebruik van lachgas wordt ingesteld in Amsterdam. Daarnaast wil de fractie van de ChristenUnie dat het college met evenementen- en festivalorganisatoren in gesprek gaat om bij (grootschalige) evenementen en festivals het gebruik ook te verbieden. Een motie van o.a. de fractie van de ChristenUnie hierover werd eerder ontraden door het college maar aangezien de gemeente zelf lachgas verbood op het terrein van de huldiging van Ajax lijkt het college daar ten goede gekeerd.

1. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat recreatief gebruik
van lachgas zo veel mogelijk ontraden zou moeten worden?
2. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat recreatief gebruik
van lachgas in Amsterdam verboden zou moeten worden? Graag een toelichting.
3. In het artikel van Het Parool wordt geschreven dat burgemeester Halsema
momenteel zou laten onderzoeken of een plaatselijk verbod op recreatief gebruik
van lachgas via de APV mogelijk zou zijn maar dat dit alleen kan wanneer het
gebruik aantoonbaar voor overlast moet zorgen. Is het college het met de
ChristenUnie eens dat de grote mate van vervuiling van de openbare ruimte
alleen al een voldoende mate van aantoonbare overlast is om via de APV een
verbod in te stellen?
4. Voor de huldiging van Ajax op het Museumplein communiceerde de gemeente via
verschillende kanalen dat het gebruik van lachgas verboden was op het terrein,
terwijl eerder was aangegeven, o.a. na vragen van de fractie van de ChristenUnie
dat het college vond dat er meer onderzoek nodig was naar de schadelijkheid van
lachgas, voordat men dergelijke maatregelen zou willen nemen. Waarom verbood
het college op haar eigen evenement lachgas, terwijl volgens het college de
schadelijkheid en, als dat er al zou zijn, de mate ervan, nog niet duidelijk was en
de gemeente daarom ook niet wenste te handhaven?
5. Herkent het college het beeld zoals geschetst in de reportage van AT5 dat
lachgasballonnen en ampullen in grote mate (uitgaans)gebieden vervuilen? Zo ja,
wat doet het college tegen deze specifieke vorm van vervuiling? Is de
gemeentelijke dienst hier ondertussen voldoende voor uitgerust?
6. Voor de huldiging van Ajax op het Museumplein communiceerde de gemeente via
verschillende kanalen dat het gebruik van lachgas verboden was op het terrein.
Is het college van plan dit bij alle evenementen te verbieden waarbij de gemeente
zelf (één van de) organisator(en) is?
7. Voor de huldiging van Ajax op het Museumplein communiceerde de gemeente via
verschillende kanalen dat het gebruik van lachgas verboden was op het terrein.
Betekent dit ook dat het college zou wensen dat bij commerciële evenementen en
festivals het recreatief gebruik van lachgas verboden zou moeten worden?
Zo nee, hoe verhoudt zich dit dan tot de antwoorden op de vragen 1 en 2.
8. Zo ja, gaat het college met evenementen- en festivalorganisatoren in gesprek om
het gebruik daadwerkelijk bij (grootschalige) evenementen en festivals te
verbieden? Is het college daarbij ook bereid om de organisaties te ondersteunen
in de handhaving?"

Op 13 augustus schreef raadslid Don Ceder het volgende aan het college: "Vandaag trekt Milieudefensie aan de bel vanwege de schadelijkheid van lachgas voorklimaat en milieu. ‘Lachgas is om te huilen voor het klimaat’, zo laten zij weten. Milieudefensie laat weten dat een ballon lachgas net zo schadelijk is voor het milieu als een liter benzine of diesel.

In de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen van de ChristenUnie2 schreef het college letterlijk: “Het college is het niet eens met de bewering dat lachgasgebruik door particulieren zeer schadelijk lijkt te zijn voor het klimaat”. De fractie van de ChristenUnie was verbaasd door de beantwoording van dit groene college, dat duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en is van mening dat eerdere beantwoording wordt ontkracht door de Milieudefensie. De genoemde beantwoording was daarnaast volgens de ChristenUnie in meerdere opzichten scheef. Zo werd de redenering aangehouden dat lachgasgebruik niet zo schadelijk zou zijn omdat het relatieve aandeel van lachgas in de totale uitstoot maar klein zou zijn. Dat lijkt ons een inconsequente redenering. Dan zouden namelijk ook een aantal klimaatmaatregelen van het college om (wereldwijde) uitstoot terug te dringen door het college als niet-proportioneel beschouwd moeten worden. Ter illustratie: de uitstoot van 1 ballon lachgas staat volgens Milieudefensie gelijk aan 15 kilometer autorijden. Overigens was de redenering van het college gestoeld op een vergelijking van gewichten in uitstoot. De uitstoot was daarbij verder niet gespecificeerd. Maar alleen de vergelijking van uitstoot in gewicht is onterecht aangezien de uitstoot van 1 kilo lachgas gelijk staat aan 298 kilo CO23.

De fractie van de ChristenUnie is ontevreden over de beantwoording van eerdere schriftelijke vragen over de schadelijkheid van de uitstoot van lachgas voor klimaat en milieu. Er ligt een enorme uitdaging om de totale uitstoot van schadelijke stoffen voor klimaat en milieu terug te dringen. Waarom het college ingrijpende maatregelen voor bijvoorbeeld Amsterdamse gezinnen wel proportioneel vindt, maar dat wat betreft de ballongebruiker niet proportioneel vindt, is voor de ChristenUnie dan ook geheel onduidelijk en zelfs onrechtvaardig. Met de gegeven beantwoording en motivering van het college is het onduidelijk welke afwegingen het college maakt als het gaat om klimaatmaatregelen.

1. Komt het college gezien de stellingname van Milieudefensie terug op haar eigen
eerdere stellingname en erkent het college dat lachgasgebruik door particulieren
wel degelijk zeer schadelijk is voor klimaat en milieu?
2. Kan het college toelichten waarom zij in de eerdere beantwoording het gewicht
van het aandeel lachgasuitstoot vergeleek met de totale uitstoot en daarbij niet te
corrigeren voor het feit dat een kilo lachgas gelijk staat aan de uitstoot van 298
kilo CO2?
3. Hoeveel effect zullen de voorgenomen Amsterdamse collegemaatregelen met
betrekking tot uitstoot in Amsterdam in relatieve zin uiteindelijk op de wereldwijde
uitstoot hebben? Acht het college dit de voorgenomen klimaatmaatregelen
waard?
a. Zo ja, waarom? Is het college het dan ook met de fractie van de ChristenUnie
eens dat een dergelijke relativering over de uitstoot van lachgas onterecht is
en een dergelijk standpunt incongruent is t.o.v. het duurzaamheidsbeleid van
het college?
b. Zo nee, waarom niet? En hoe verhoudt zich dat dan tot de volgende zin uit het
coalitieakkoord: “De uitdagingen waar Amsterdam voor staat op het gebied
van duurzaamheid zijn niet alleen door de gemeente te realiseren maar
vragen om een intensieve samenwerkingen met nieuwe en oude partners
waarbij wij actief aan spelers in de stad vragen bij te dragen, van startups tot
oude nutsbedrijven.” ? Graag een toelichting op hoe het college de bijdrage
van ‘spelers uit de stad’ en burgers ziet.
4. Is het college het met de fractie van de ChristenUnie eens dat het onrechtvaardig
is om geen maatregelen te nemen ten aanzien van de uitstoot van lachgasgebruik
en wel uitstoot beperkende maatregelen te nemen aangaande zaken die relatief
gezien veel minder uitstoten dan lachgasgebruik?
5. Is het college bereid om de uitstoot van lachgasgebruik mee te nemen in de
Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal net zoals bijvoorbeeld met de
maatregelen omtrent autogebruik wordt gedaan? Zo nee, waarom niet?"

Deel dit bericht