ChristenUnie en CDA: 'Geef kerken parkeervergunningen voor vrijwilligers'

parkeren.jpg
CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 8 oktober 2019 om 09:00

ChristenUnie en CDA: 'Geef kerken parkeervergunningen voor vrijwilligers'

In de afgelopen tijd ontvingen de fracties van de ChristenUnie en het CDA signalen van religieuze instellingen (kerken, synagogen etc.) en beheerders van kerkgebouwen dat zij te maken hebben met hoge parkeerkosten voor vrijwilligers. Sportverenigingen kunnen maatschappelijke parkeervergunningen aanvragen voor vrijwilligers. Een goede zaak wat de fracties van de ChristenUnie en het CDA betreft, aangezien vrijwilligers van groot belang zijn voor deze verenigingen. Echter, ditzelfde geldt voor vrijwilligers van religieuze instellingen die zich bijvoorbeeld inzetten voor diaconaal werk in de wijk of de instandhouding en het onderhoud van (al dan niet monumentale) gebouwen.

Religieuze organisaties en sportverenigingen zijn belangrijk voor de sociale cohesie in Amsterdam. Het zijn juist die schaarse plekken in de samenleving waar mensen vanuit allerlei hoeken van de maatschappij en met verschillende opleidingsniveaus en achtergronden elkaar ontmoeten. Daarnaast hebben kerken en andere religieuze instellingen en sportverenigingen een belangrijke rol in de wijk en de regio, zowel in het gezamenlijk sporten als in het omzien naar elkaar maar ook bijvoorbeeld in vroegsignalering van allerhande problematieken. Zo spelen deze instellingen een rol in eenzaamheidsbestrijding, geestelijke verzorging en onderhoud van monumenten. Gemiddeld zijn vrijwilligers van kerken van hogere leeftijd en dus in sommige gevallen meer afhankelijk van hun auto. Hoge parkeerkosten kunnen dan erg belemmerend werken voor hun zo belangrijke vrijwilligerswerk.

De fracties van de ChristenUnie en het CDA willen dat het college het ook voor vrijwilligers van kerken en andere religieuze instellingen mogelijk maakt om een maatschappelijke parkeervergunning aan te vragen. De gemeente moet het werk van vrijwilligers faciliteren gezien het grote belang van hun werk voor de samenleving. Een betaalbare parkeervergunning voor vrijwilligers van kerken en andere religieuze instellingen is hard nodig en helpt velen om hun vrijwilligerswerk uit te voeren. Nu vergoeden sommige organisaties de parkeerkosten, vaak met geld dat zij voor onderhoud zouden kunnen gebruiken.

De fracties van de ChristenUnie en het CDA stellen de volgende vragen aan het college:

  1. Is het college het met de fracties van de ChristenUnie en het CDA eens dat vrijwilligers van (voormalige) gebedshuizen zeer belangrijk werk voor de samenleving verrichten en daarbij dan ook gefaciliteerd en ondersteund zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het mogelijk dat er voor vrijwilligers van (voormalige) gebedshuizen uitzonderingen worden gemaakt op het gebied van parkeerkosten, naar analogie van vrijwilligers voor sportverenigingen?
  3. Wat is de achterliggende motivatie om voor vrijwilligers van sportverenigingen uitzonderingen te maken op het gebied van parkeren? Geldt deze uitleg mogelijk net zo goed voor vrijwilligers van (voormalige) gebedshuizen? Zo nee, waarom niet?
  4. In de raadsvergadering van 11 juli jongstleden verklaarde wethouder Dijksma dat er te veel vrijwilligers zijn in Amsterdam om speciale parkeervergunningen voor te organiseren. Is het college het met de fracties van de ChristenUnie en het CDA eens dat dit wel mogelijk zal zijn door bij (voormalige) gebedshuizen maatwerk te leveren? Dat wil zeggen, bijvoorbeeld locatie, monumentenstatus en hoeveelheid (actieve) vrijwilligers mee laten wegen bij toekenning en hoeveelheid speciale parkeervergunningen?

Deel dit bericht