Brief van de ChristenUnie fractie aan de informateur

WhatsApp Image 2018-03-18 at 22.48.20
04 Don Ceder.jpg
Door Don Ceder op 27 maart 2018 om 19:22

Brief van de ChristenUnie fractie aan de informateur

Mijn brief aan informateur Poelgeest aangaande de Amsterdamse verkiezingsuitslag.

Geachte heer Poelgeest,

In aansluiting op het gesprek dat wij hebben gevoerd omtrent de Amsterdamse verkiezingsuitslag d.d. 21 maart 2018, doe ik u hierbij onze opmerkingen op schrift toekomen.

Wij zien dat de Amsterdamse kiezer duidelijk voor GroenLinks heeft gekozen; onze felicitaties gaan dan ook uit naar GroenLinks voor deze prestatie. Wij zien tevens dat de uitslag voor een gefragmenteerde gemeenteraad met maar liefst 12 partijen heeft gezorgd. Wij hopen daarom op een constructieve opstelling van alle partijen de komende jaren, waarbij zowel de coalitie als de oppositie elkaar ‘iets durven te gunnen’. In een stad waar mensen steeds meer langs elkaar heen dreigen te leven in plaats van met elkaar, hoopt de ChristenUnie dat het gemeentebestuur middels samenwerking en dienend leiderschap tot voorbeeld mag zijn voor haar inwoners.

Hoewel er natuurlijk heel veel belangrijke thema’s zijn, wenst de ChristenUnie extra aandacht te vragen voor de onderstaande zaken:

  • Schulden. Wij zien dat het aantal huishoudens dat in armoede leeft onacceptabel hoog is. Wij zetten graag in op betere begeleiding bij schulden, een eerlijk (gemeentelijk) incassobeleid en preventieve maatregelen zoals financiële educatie.

  • Kansenongelijkheid binnen het onderwijs. Wij streven naar kwalitatief goed onderwijs op alle scholen, waarbij kinderen van elk denkbare achtergrond dezelfde kansen krijgen. Wij vragen hierbij ook extra aandacht voor het steeds groter wordende lerarentekort, het belang van ouderbetrokkenheid en het tekort aan (MBO) stageplaatsen.
  • Veiligheid. Elke Amsterdammer moet zich veilig voelen ongeacht afkomst, geloof, geslacht of geaardheid. Wij vragen hierbij ook extra aandacht voor de Joodse gemeenschap.
  • Discriminatie. Wij zien graag dat discriminatie daadkrachtig wordt aanpakt. Ieder mens is waardevol en er mag geen ruimte zijn voor discriminatie en racisme in onze stad. Met name de uitsluiting op de arbeidsmarkt van vrouwen, mensen met een migratieachtergrond, een beperking en 50-plussers heeft onze prioriteit.
  • Mensenhandel. Anno 2018 is Amsterdam nog steeds in vele opzichten een haven voor mensenhandelaren. Dit is onacceptabel. De ChristenUnie roept het college dan ook op om lef te tonen en komend college mensenhandel met alle mogelijke middelen te bestrijden.
  • Innovatie hoofdstad van Europa. Wij zien Amsterdam graag als Europese leider op het gebied van vergroening, verduurzaming, smart mobility en schone lucht en straten.
  • Samenwerking maatschappelijk krachtenveld. De ChristenUnie constateert dat vele vrijwilligersorganisaties, wijkinitiatieven, kerken en andere partijen onmisbare partners zijn van het stadsbestuur bij het leefbaar maken en houden van de stad. De ChristenUnie ziet dan ook een belangrijke rol voor deze groepen bij het aanpakken van belangrijke thema’s zoals eenzaamheid en wenst daarom dat het stadsbestuur de samenwerking met deze partijen de komende jaren intensiveert.

De ChristenUnie heeft geen voorkeurscollege. Wel hecht de partij waarde aan een college dat recht doet aan de verkiezingsuitslag, in staat is om samen te werken met de oppositie en deze actief weet te betrekken bij het besturen van de stad. U kunt ervan uitgaan dat ChristenUnie zich de komende jaren betrouwbaar en constructief zal opstellen, in welke rol dat ook moge zijn. Wat betreft het tempo van de collegeonderhandelingen zijn wij van mening dat er voortvarend gehandeld kan worden: de indruk bestaat bij ons dat de partijen al redelijk goed weten wat ze wel en niet aan elkaar hebben.

Ik wens u Gods zegen en wijsheid toe met het vervullen van uw taak,

Hoogachtend,

mr. Don Ceder,
Fractievoorzitter ChristenUnie Amsterdam

Bijlagen