Bijdrage debat initiatiefvoorstel 'Basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren'

hands-2888625_1920.jpg
04 Don Ceder.jpg
Door Don Ceder op 8 mei 2019 om 14:00

Bijdrage debat initiatiefvoorstel 'Basisvoorzieningen voor ongedocumenteerde jongeren'

Ik sta hier als iemand die met de Nederlandse nationaliteit is geboren, maar opgegroeid in een omgeving waar dat niet voor ieder kind een vanzelfsprekendheid was. Opgroeiende als kind realiseerde ik mij steeds meer dat de Nederlandse nationaliteit iets is wat deuren opent die voor andere kinderen gesloten bleven als het ging om zorg, onderwijs, voorzieningen en informatie over hoe hun toekomst eruit komt te zien.

En wat we ook vinden van ongedocumenteerde kinderen in de stad, ze zijn er. Ik ken ze. De kans is groot dat u ze kent en in Amsterdam met velen op de basisschool en middelbare school heeft gezeten. Uw kinderen kennen ze. Sommige zijn beste vrienden en vriendinnen. En nog belangrijker: ze zijn Amsterdammers.

Deze kinderen zijn vaak afgesloten van vele basale voorzieningen die voor andere kinderen vanzelfsprekend zijn. Dit plaatst de ongedocumenteerde kinderen in een geïsoleerde positie en levert een bedreiging op voor hun ontwikkeling en welzijn. De afgelopen maanden ben ik ter voorbereiding op dit voorstel in gesprek gegaan met vele ongedocumenteerde jongeren. Verhalen kwamen naar boven over angst voor politie, isolement, zorg mijden en gebrek aan informatie over wat hun positie in deze stad voor hun toekomst betekent. Maar wat er ook naar boven kwam: ze voelden zich boven alles Amsterdammer.

Dit voorstel is gericht op het verbeteren van de positie van dergelijke kinderen en jongeren op grond van humanitaire redenen. Dit initiatief wordt vooral gedreven door de notie dat ook deze kinderen universele mensenrechten bezitten. Het respecteren van die rechten vormt namelijk een wezenlijk aspect van ons democratisch bestuur, ongeacht verblijfsstatus. Daarom vragen wij steun en aandacht voor de volgende punten: 

Onderwijs 
Na het achttiende levensjaar is er voor een ongedocumenteerd kind geen recht meer op onderwijs. Het gevolg daarvan nu is dat leerlingen in de praktijk soms abrupt moeten stoppen met school of geen stage meer kunnen volgen en dus zonder diploma of startkwalificatie de school verlaten. De ChristenUnie wil een zachte landing voor ongedocumenteerde leerlingen. Want dat is goed voor iedereen.Juridisch is dat ook mogelijk. 

Minimavoorzieningen
We doen als stad veel voor minima kinderen. Maar vaak zijn de regels zo opgesteld dat ongedocumenteerde kinderen buiten de boot vallen. Dit creëert onbedoeld een tweedeling tussen minimakinderen en dat kunnen we waar kan rechttrekken.Zorg
Iedereen, ongedocumenteerd of niet, heeft recht op medisch noodzakelijke zorg. Echter in de praktijk blijkt dat lang niet alle eerstelijnszorginstellingen hiervan voldoende op de hoogte zijn met als gevolg dat ongedocumenteerden vaak niet de zorg krijgen waar zij recht op hebben of zorg mijden. Sport
Wij willen graag dat onderzocht wordt op welke wijze er mogelijkheden zijn om op on- gedocumenteerde Amsterdamse jongeren toegang te verlenen tot sportvoorzieningen op een soortgelijke wijze als dat ook voor minima via de `stadspas met groene stip' geregeld is. Denktank
Het zou goed zijn als een denktank, vooral bestaande uit al reeds betrokken organisaties, zich gaat buigen over de problematiek van ongedocumenteerde jongeren. Ik heb geluiden gehoord dat er in het stadsdeel Amsterdam West al mensen zijn die aangeven deel te willen zijn van deze denktank, omdat ze veelvuldig te maken hebben met de problematiek van ongedocumenteerde jongeren. Mijn suggesties is om het enthousiasme daar bij de hand te nemen.Informatiepunt
Wij willen dat er een informatie- en steunpunt wordt ingericht. Dat punt moet ervoor zorgen dat informatievoorziening gestroomlijnd wordt naar ongedocumenteerden en vice verse. Bij dat informatiepunt kan aan ongedocumenteerden voorlichting gegeven worden over voorzieningen, mogelijk vertrek en terugkeer en het kan tevens dienen als aanspreekpunt voor ongedocumenteerden. Op die manier wordt ook wederzijds informatie opgehaald over de betreffende groep welke gebruikt kan worden door eerdergenoemde denktank. 

Ik hoop op brede steun voor dit voorstel en dat we als gemeenteraad een duidelijk statement maken aan alle kinderen of het nou gaat om Ganzenhoef, de Banne, Mercatorplein, Indische buurt en Kattenburg, gedocumenteerd of niet: Amsterdammers zijn we allemaal.


Deel dit bericht