Addendum verkiezingsprogramma 2022 tbv stellingen Kieskompas

CU logo onder elkaar blauw (1)
Door ChristenUnie Amsterdam op 11 februari 2022 om 08:51

Addendum verkiezingsprogramma 2022 tbv stellingen Kieskompas

Het Kieskompas vraagt om op de website of elders in openbare bronnen een begronding te hebben voor de stellingname in de kieswijzer. Niet alle posities zijn rechtstreeks terug te lezen in het verkiezingsprogramma. Daarom plaatsen we bij deze een addendum zodat we bij alle standpunten een duidelijke bron kunnen aandragen. 

Voor de ChristenUnie is het een belangrijk speerpunt om de armoedevoorzieningen uit te breiden. Veel Amsterdammers worstelen met armoede en schulden en juist de groep die net geen recht heeft op ondersteuning valt tussen wal en schip, onderzoek heeft laten zien dat dit gaat om bijna 7000 huishoudens, met name gezinnen met kinderen. Daarom is het keihard nodig dat zij hulp en ondersteuning gaan krijgen. Als dit alleen maar geregeld kan worden met een verhoging van de lasten dan is dat voor de ChristenUnie acceptabel.

Wanneer er financiële tekorten zijn moet de gemeente niet gelijk bezuinigen. Vaak hebben de meest kwetsbare groepen van de stad de meeste impact te verdragen van bezuinigingen. Er mag alleen bezuinigd worden wanneer vooraf duidelijk is dat dit niet de meest kwetsbare groepen van de stad raakt.

Deze tijd kampt met grote uitdagingen zoals de klimaatcrisis, de wooncrisis en grote ongelijkheid. Om hier als stad echt iets aan te kunnen doen zijn veel investeringen nodig. De ChristenUnie is niet bij voorbaat tegen het verhogen van lokale belastingen. Wel moet altijd ook bekeken worden of er niet onnodige investeringen geschrapt kunnen worden zoals prestigeprojecten OBA Next en het nieuwe theater De Meervaart in de Sloterplas.

De ChristenUnie kiest in de eerste plaats voor ruimte voor het MKB. Het lokale winkelaanbod in de winkelgebieden verandert snel door de komst van grote ketens of bijvoorbeeld flitsbezorgers. De ChristenUnie wil juist de Amsterdamse ondernemer die zich verbonden voelt met de buurt en de wijk een plek bieden.

De groei van de luchtvaart zorgt voor een enorme belasting voor het klimaat en de schepping. Groei van de luchtvaart is geen status quo, de overheid dient actief te sturen op de omvang van de luchtvaart. Deze sturing zal gegeven de negatieve externe effecten en de stand van de techniek nu gericht moeten zijn op krimp in plaats van op groei. Dat geldt dus ook voor Schiphol.

De openbare ruimte wordt veelvuldig gebruikt in Amsterdam. Dat zorgt ervoor dat het voor fietsers, voetgangers en invaliden niet altijd gemakkelijk is om zich te verplaatsen. Huurscooters versperren de voetgangersruimte en zorgen voor verrommeling en commercialisering van de openbare ruimte. Dat geldt ook voor de extra grote terrassen die tijdelijk waren toegestaan. Dit was een tijdelijke oplossing om ondernemers te ondersteunen en de kans te geven te overleven tijdens de coronacrisis. 

Verwijzingen naar het koloniale verleden mogen in de stad zichtbaar zijn. Het is immers een zwarte bladzijde uit de historie maar daarmee wel onderdeel van onze geschiedenis. Wel is de ChristenUnie voor uitleg van symbolen, toelichting en uitleg bij verwijzingen die in de stad zichtbaar zijn. Een beeldenstorm is niet wat de stad nu nodig heeft, zorgt alleen maar voor extra polarisatie en doet ook geen recht aan een eerlijke behandeling van de geschiedenis. 

Korten op een bijstandsuitkering lost zelden onderliggende problemen op. Het mag dan ook geen middel zijn om mensen te dwingen te doen wat de overheid wil. Een bijstandsuitkering moet een garantie zijn om een bestaansminimum, geen dwangbuis voor mensen die het al niet makkelijk hebben. 

Een hoge ouderbijdrage zorgt ervoor dat niet iedereen dezelfde keuzes heeft als het gaat om goed onderwijs. De ChristenUnie is daarom voor een gemaximeerde ouderbijdrage. 

De ChristenUnie vindt dierenwelzijn erg belangrijk. Daarom wil de ChristenUnie de regels voor het inzetten van dieren bij evenementen aanscherpen.

Het weigeren van het dragen van een hoofddoek door overheidsfunctionarissen is discriminerend. Vaak ingegeven door de drang om religie uit het publieke domein te bannen. De ChristenUnie ziet religie en geloof als een wezenlijk onderdeel van iemands identiteit, kleding of andere uitingsvormen kunnen daar onderdeel van zijn. De overheid moet dit niet willen verdingen, daarmee komt ook de godsdienstvrijheid in het gedrang.