ChristenUnie: alleen windmolens in het havengebied

windmolen.jpg
tjitskepf
Door Tjitske Kuiper op 17 mei 2021 om 17:30

ChristenUnie: alleen windmolens in het havengebied

Een belangrijk onderwerp dat veel Amsterdammers op dit moment bezighoudt is welke plannen dit stadbestuur heeft aangaande de plaatsing van windturbines. Als ChristenUnie krijgen we hier veel mailtjes, telefoontjes en reacties over binnen. En terecht. Het beïnvloedt de levens van mens en dier. We willen u hier dan ook graag informeren over onze visie op deze ontwikkelingen.

Klimaat
Het leunen op fossiele brandstoffen om als mensheid in onze energiebehoefte te voorzien moet drastisch veranderen. De schepping lijdt. Daarvoor is het nodig om voor een heel groot deel over te schakelen op andere vormen van energie. En ook windenergie is daarin een belangrijke factor. De ChristenUnie is dan ook een voorstander van de plaatsing van windturbines omdat dit voor een aanzienlijk deel kan voorzien in de energievraag van de stad.

Zoekgebieden
Waar deze windturbines dan uiteindelijk geplaatst worden is een tweede vraag en verdient per gebied een brede afweging van belangen. De afgelopen tijd hebben wij gebruikt om ons hierin te verdiepen met als conclusie dat wij de plaatsing van windturbines in het havengebied volop steunen. Over een aantal andere gebieden die het stadsbestuur als zoekgebied heeft aangemerkt is in de afgelopen tijd terecht veel ophef ontstaan. De impact op de leefomgeving en de natuur is hier te groot. De ChristenUnie zal daarom geen steun verlenen aan de plaatsing van windturbines in de zoekgebieden aan de randen van de stad. Het gaat dan om alle zoekgebieden buiten het havengebied (A10-Noord, gebieden Zuidoost, IJmeer). Alleen het zoekgebied bij de Noorder-IJplas staat wat ons betreft nog ter discussie. Er zal dan eerst nog wel meer onderzoek gedaan moeten worden naar gezondheidsaspecten en de impact op de natuurwaarden aldaar. Ook zal het overleg met buurgemeenten hierover verbeterd moeten worden. Voor deze afweging geldt dat wij die uiteindelijk op eenzelfde manier zullen maken zoals we onze keuze hieronder verder verantwoorden.

Verantwoording keuze
Hoewel we willen kijken naar wat er maximaal mogelijk zou zijn qua opwekking van duurzame energie, is het wat ons betreft onverstandig om nu de plaatsing van windturbines aan de randen van de stad door te drukken. Het gaat in dat geval in totaal om maar een klein aantal extra windturbines. De opbrengst van deze turbines staat niet in verhouding tot de impact die zij hebben op de natuur en de leefomgeving van Amsterdammers. Daarnaast blijkt dat de totale ambitie van de RES en indirect het Klimaatakkoord mogelijk eerder bereikt is dan gedacht. Dat maakt dat het niet gerechtvaardigd is om nu dergelijk omstreden plannen waar terecht veel zorgen over zijn ontstaan, door te zetten. Het beeld creëren dat die enkele windturbines de doorslag geven of de energietransitie wel of niet zal slagen, is onterecht. Ten slotte zijn er veel zorgen over gehanteerde afstands- of geluidsnormen. Voor een verduidelijking van de positie van de ChristenUnie hierin verwijzen wij graag naar een zojuist verschenen statement op de site van onze provinciale fractie. Wij nemen dat standpunt graag onverkort over en hopen hiermee tegemoet te komen aan de zorgen van velen. Lees dat standpunt hier.

Groen en duurzaam Amsterdam
Als ChristenUnie leveren we graag een bijdrage aan beleid voor een groene en duurzame stad, zowel qua energievraag en aanbod. De eerste en belangrijkste stap die we nu al kunnen nemen is wat de ChristenUnie betreft een drastische vermindering van de behoefte aan energie. Dat kan door in te zetten op snellere isolatie van bestaande woningen. Om energiearmoede bij een deel van onze bewoners tegen te gaan is het nodig betere afspraken te maken met woningcorporaties. Veel huurwoningen in oudere delen van de stad zijn heel slecht geïsoleerd. Enkel glas of kieren waar het soms letterlijk naar binnen waait!

Data-centers
Een complicatie in de energietransitie is de komst van steeds meer energieslurpende datacenters. Dit roept veel vragen op. Zijn we bezig om windturbines te plaatsen om deze datacenters van energie te voorzien? Dat zou een oneerlijke verdeling van lusten en lasten betekenen. Data-centers zouden zwaarder belast moeten worden als het gaat om welke impact zij hebben op de omgeving en de vraag naar water die hierbij komt kijken. De overheid zou meer sturing moeten hebben op dit toenemende aanzienlijke aandeel van de energievraag.

Daarnaast blijft het een uitdaging om zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Mocht het zo zijn dat door het slechts in het havengebied plaatsen van windturbines, de totale opwek van windenergie met een bepaalde hoeveelheid zal verminderen, wil de ChristenUnie dat onderzocht wordt hoe we dit met een grotere opwek van zonne-energie kunnen compenseren. Eerder deden we hier al een creatief voorstel voor door ook te pleiten voor zonnepanelen op water, ingepast in de ecologische omgeving. Dit voorstel is door de gemeenteraad aangenomen.

Lees ook de vorige blog van de ChristenUnie-fractie over het proces van de RES en het debat omtrent windmolens in Amsterdam. Die blog lees je hier.