'Bewoners Boven Bezoekers' - bijdrage Tjitske Kuiper Algemene Beschouwingen 2021

ABfoto.jpg
tjitskepf
Door Tjitske Kuiper op 26 mei 2021 om 20:00

'Bewoners Boven Bezoekers' - bijdrage Tjitske Kuiper Algemene Beschouwingen 2021

Op woensdag 26 mei waren in de Amsterdamse raad de Algemene Beschouwingen voor 2021. De bijdrage van de ChristenUnie werd versterkt met drie voorstellen, uitgewerkt in moties waarover later gestemd zal worden. Hieronder leest u de bijdrage van fractievoorzitter Tjitske Kuiper waarin ook de drie moties aan bod komen.

Voorzitter,

2021 Een jaar waarop we over enige maanden hopelijk kunnen zeggen dat we in een post-coronatijd zijn beland.  Graag draag ik namens de ChristenUnie bij aan de financiële en beleidsmatige overwegingen die we op dit moment als raad kunnen overzien en/of verwachten. 

Voor het college het laatste volledige begrotingsjaar. Het Covid-19 virus heeft een enorme impact op de stad gehad. Dat dwingt tot scherpere keuzes. 

Ik sta hier namens BBB. 

Bewoners Boven Bezoekers

Dat is niet een nieuwe partij of een afsplitsing van een bestaande partij, maar dat staat in dit geval voor een uitgangspunt. Of zo u wilt voor een meetlat. BBB wil zeggen ‘Bewoners Boven Bezoekers’.  

Op die manier hebben we deze voorjaarsnota dan ook beoordeeld en zullen we met inhoudelijke moties komen.  Wat wil dat zeggen; “Bewoners boven bezoekers?”. 

Dat we allereerst ten dienste moeten staan voor onze eigen Amsterdammers. En dan bedoel ik ook alle Amsterdammers. Dus niet alleen de bewoners die goed voor zichzelf kunnen opkomen, maar ook de Amsterdammers die hier niet bij ons komen inspreken. Zelfs de Amsterdammers die hier al jaren werkzaam zijn en niet legaal onderdak hebben gevonden in deze stad. Ik denk daarbij aan de twee Braziliaanse zussen die jarenlang in een garage woonden en zich in de openbaarheid waagden door het interview enkele maanden geleden in het Parool. Jarenlang gingen ze naar school met als gevolg een perfecte integratie in Amsterdam. Het getuigt van Barmhartigheid om zulke jonge mensen een toekomst te gunnen. Laat de wapenspreuk van Amsterdam hierin getoond mogen worden. Heldhaftig, vastberaden, barmhartig. 

Middenklasse gezinnen

En u kent de Amsterdamse ChristenUnie inmiddels enkele jaren. Het zal u dan ook niet verwonderen dat wij in dit laatste jaar van deze vierjarige raadsperiode opnieuw pleiten voor een menswaardige aanpak van een aantal zaken waar we steeds de aandacht voor hebben gevraagd. Dat we opkomen voor mensen in de schulden, voor daklozen, voor ongedocumenteerden, voor mensen die gevangen zitten in de mensenhandel of dat nu prostitutie is of in slechte arbeidsomstandigheden, is u allen bekend. Maar we willen ook opkomen voor de middenklasse gezinnen die de stad uit worden gejaagd door de hoge huizenprijzen. Deels veroorzaakt door de vele meest tijdelijke expats die door bedrijven die zich hier vestigden de prijzen verder opgejaagd hebben. Dat heeft geleid tot onevenwichtigheid. Als gemeente moeten we ons hiervan bewust zijn en flankerend beleid maken zodat gezinnen uit de middenklasse niet en masse vertrekken. Hierbij geldt het BBB principe. Bewoners Boven Bezoekers. Als we het hebben over bewoners, vinden we de zorgplicht van de gemeente voor haar inwoners ook essentieel. Er zijn nu vele hulpbehoevende Amsterdammers die geen hulp bij huishouding krijgen. Ook hier geldt, bewoners voorop, dus de basale zorgtaken van de gemeente horen op orde te zijn. Een andere al genoemde groep willen we graag nog even extra uitlichten, en dan doel ik op zij die vast zitten in de prostitutie. Als zij uit de prostitutie willen stappen, is het vinden van een passende en betaalbare woning een enorme drempel voor het daadwerkelijk uitstappen. Als we zien dat slechts een enkeling van deze groep via de geijkte weg een woning krijgt toegewezen terwijl wij van hulporganisaties horen dat zij contact hebben met tientallen vrouwen die hier graag gebruik van zouden willen maken, dan gaat er iets goed mis. Dat moet anders en daarom dienen wij een MOTIE in over een plan van aanpak voor huisvesting van uitstappende sekswerkers

Vergroenen van de stad

ChristenUnie beleid betekent ook dat we in willen spelen op de behoefte van onze bewoners aan een groene omgeving. Een ommetje, even buiten zitten, elkaar ontmoeten via een wandeling. We kennen het allemaal inmiddels. We hebben het buiten-zijn hard nodig, ook voor ons psychisch welbevinden. De druk op de openbare ruimte zoals de parken is dan ook groot. De wachtlijsten voor een volkstuin zijn lang geworden. Zelfs dagtuinen en buurttuinen, bv voor de voedselbanken zijn populair. We willen dan ook voorstellen om zoekgebieden (ja u hoort het goed, het woord is inmiddels besmet geraakt) voor (volks)tuinen als beleidsdoel op te nemen. Om nieuwe tuinen mogelijk te maken dienen wij een MOTIE in.

Minder winkels en meer woningen

Een van de gevolgen van de coronacrisis is dat het winkelaanbod mogelijk flink zal gaan veranderen. De meeste mensen hebben het gemak ervaren van het online winkelen. Dat zal niet zonder gevolgen blijven en mogelijk leiden tot een verschraling van het winkelaanbod. Tegelijkertijd is de woningnood nog steeds enorm. CU wil dan ook onderzocht hebben in hoeverre het mogelijk is om via bestemmingsplanwijziging mogelijk te maken dat winkels en mogelijk ook een deel van de horeca veranderd kan worden in woningen of daar waar het niet nodig is: als maatschappelijke bestemming, bijvoorbeeld voor een huisartspraktijk. En dan doelen wij met name in die gebieden die niet als beoogde winkelcentra ingepland staan in de omgevingsvisie.  Op dit punt komen we met een MOTIE.

Financiële keuzes

Er zijn ook wat financiële keuzes in deze Voorjaarsnota waar wij als ChristenUnie wel kritiek op hebben. Zo kiest het college ervoor om de beprijzing van de openbare ruimte die kostendekkend zou moeten zijn voor festivals et cetera, nog een jaar uit te stellen. Tegelijkertijd kiest het college er bijvoorbeeld ook voor om het programma Woningkwaliteit na deze periode niet meer van een structurele financiering te voorzien. Dat gaat nota bene slechts om 4 ton. Over bewoners boven bezoekers gesproken. Voor deze coalitie is de aanpak van slechte woningkwaliteit blijkbaar niet belangrijk genoeg waardoor de zuinige 4 ton die hiervoor per jaar gereserveerd stond, voor de toekomst geschrapt moest worden. Waarom voorzitter? Vraag ik via u aan het college. En ik nodig de coalitiepartijen dan ook om samen met ons naar andere oplossingen te gaan zoeken in de aankomende weken. 

Voorzitter, De ChristenUnie gaat in de aankomende weken in de commissies constructief aan de slag met oplossingen en beleid. We wensen het stadsbestuur succes en bovenal Gods zegen in dit laatste, ongetwijfeld niet al te makkelijke jaar.